Số: 383/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.6 Kb.

BỘ TƯ PHÁPSố: 383/QĐ-BTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi

Chấp hành viên giỏi lần thứ nhấtBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016);

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Thừa phát lại và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Tiến Dũng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương