Số: 325/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích26.91 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁISố: 325/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 20 tháng 02 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất và ngoài vùng rừng đặc dụng, xung yếu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng 25 dự án bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr–KHĐT ngày 30/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái:

1-Tên dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

2- Chủ đầu tư, chủ dự án.

- Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

3- Mục tiêu dự án:

- Đến năm 2010 hoàn thành cơ bản bố trí sắp xếp ổn định dân cư ở vùng thiên tai do sạt lở dất và vùng đặc biệt khó khăn tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

- Cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và tình trạng di dân tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.

4- Địa điểm và quy mô thực hiện dự án:

a- Địa điểm: Bản Háng Á, Háng Đề Chu, Páo Lầu, Trống Trở xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

b- Quy mô: Sắp xếp lại 21 hộ với 116 khẩu tại xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải theo hình thức xen ghép.

5- Nội dung đầu tư:

a- Các hạng mục đầu tư:

- Quy hoạch phân bổ sử dụng đất vùng dự án.

- Sắp xếp lại 21 hộ dân cư vùng dự án.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng dự án:

+ Đền bù thu hồi đất 0,84ha.

+ Giao thông: Mở rộng 6,5 km đường liên thôn.

+ Nước sinh hoạt: 2.100m đường ống.

+ Trường học: Xây dựng 02 lớp cắm bản.b- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ di dân:

- Di chuyển dân: 2 triệu đồng/hộ.

6- Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

a- Tổng vốn đầu tư: 833.870.000 đồng.

(Tám trăm ba mươi ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

b- Nguồn vốn đầu tư:


- Vốn ngân sách:

508.870.000 đồng

- Vốn dân đóng góp:

325.000.000 đồng

7- Hiệu quả của dự án.

a- Về kinh tế:

- Tạo thêm việc làm, tăng sản lượng cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập từng bước cải thiện đời sống cho người dân vùng dự án.b- Về xã hội:

- Đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho 21 hộ với 116 khẩu.

- Hạn chế tình trạng di dân tự do.

- Góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong xã.c- Về môi trường:

- Sử dụng hợp lý tài nguyên đất và lao động vùng dự án.

- Góp phần cải thiện môi trường sinh thái.

8- Tổ chức thực hiện dự án.

Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải là chủ đầu tư, thành lập Ban Quản lý dự án điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch hàng năm.

9- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2010.Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án; sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải; Chi cục trưởng Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, Giám đốc Viện Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương