Số: 3056 /ubnd-th long Xuyên, ngày 26 tháng 9 năm 2006tải về 14.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.13 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ __________________________


Số: 3056 /UBND-TH Long Xuyên, ngày 26 tháng 9 năm 2006

V/v thực hiện mức lương mới từ ngày 01/10/2006


Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

- UBND các huyện, thị xã và thành phố

Ngày 07/9/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2006/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.


Để bảo đảm cho các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã… được hưởng mức lương mới từ ngày 01/10/2006, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt các công việc sau:

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện:

a) Mức lương tối thiểu đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

b) Việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện:

a) Mức lương tối thiểu chung đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác có thuê mướn lao động.

b) Việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm.

b) Thẩm định và trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí khi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu cho các Sở, ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (đối với các địa phương không bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương).

c) Bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm.

d) Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

4. Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm:

a) Bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng do quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm.

b) Tổ chức hướng dẫn các cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tỉnh thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định.

5. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp với cơ quan nội vụ, tài chính để thực hiện chi trả lương mới cho các đối tượng được hưởng lương từ ngày 01/10/2006 và thực hiện theo đúng công văn này./.CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; đã ký- Lưu VT, P. TH, VHXH, QTTV.

Lâm Minh Chiếu: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương