Số: 2127/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 255.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích255.54 Kb.
#22079

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
Số: 2127/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Bái, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011; Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 13/01/2015, Quyết định số 540/ QĐ-UBND ngày 10/4/2015 và Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 13/7/ 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiên xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1706/TTr-STC.QLG&TSCS ngày 06/10/2015 về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Phụ lục số I, Phụ lục số II đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quy định kịp thời đề xuất, gửi Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, để bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu VT, TC.CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Thị Thanh Trà


PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Giá mới 100% đã có thuế VAT)
(Kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015

của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ

Giá xe mới 100%

Ghi chú

(Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

 
 HÃNG MEKONG AUTO (Cty TNHH Mekong Auto sản xuất, lắp ráp)
Xe tải:

1

MEKONG AUTO; Số loại: PASO 1.5TD; Loại xe: Ô tô tải
190,0

140,0

QĐ số 540-UBND ngày 10/4/2015
HÃNG HONDA (Cty Honda Việt Nam) sản xuất, lắp ráp
Xe con:

1

CITY 1.5 CVT; Mã số khung:

RLHGM666**Y******; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi; Màu sắc: Xanh dương, Trắng ngà, Đen ánh, Ghi bạc, Titan (Theo giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường số 291/VAQ09-01/14-00 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 09/7/2014). Xe sản xuất trong nước


599,0

604,0

QĐ số 23-UBND ngày 13/01/2015

B

DANH MỤC BỔ SUNG
XE DO CTY TNHH ÔTÔ HOA MAI (lắp ráp, sản xuất)Xe tải:

1

HD1600A-E2TD; Trọng tải 1.600 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI233,0
2

HD2350A-E2TD; Trọng tải 2.350 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI250,0
3

HD3000A-E2TD; Trọng tải 3.000 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI260,0
4

HD3200A.4x4-E2TD; Trọng tải 3.200 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI285,0
5

HD3900A-E2TD; Trọng tải 3.900 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI305,0
6

HD4650A.4x4-E2TD; Trọng tải 4.650 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI380,0
7

HD4850A-E2TD; Trọng tải 4.850 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI340,0
8

HD6450A-E2TD; Trọng tải 6.450 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI376,0
9

HD6450A.4x4-E2TD; Trọng tải 6.450 kg; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI413,0NHÀ MÁY ÔTÔ VEAM (Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) sản xuất, láp ráp
Xe tải:

1

VT260; Số loại: VT260 MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: ET39X11002; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện434,5
2

VT260; Số loại: VT260 MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: ET39X11212; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện488,4
3

VT260; Số loại: VT260 TK; Tải trọng: 1800kg; Mã sản phẩm: ET39X11003; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện434,5
4

VT260; Số loại: VT260 TK; Tải trọng: 1800kg; Mã sản phẩm: ET39X11313; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện507,1
5

VT350; Số loại: VT350; Tải trọng: 3490kg; Mã sản phẩm: GT32X11001; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ409,2
6

VT350; Số loại: VT350; Tải trọng: 3490kg; Mã sản phẩm: GT32X11111; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ435,6
7

VT350; Số loại: VT350; Tải trọng: 3490kg; Mã sản phẩm: GT31X11001; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện412,5
8

VT350; Số loại: VT350; Tải trọng: 3490kg; Mã sản phẩm: GT31X11111; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện438,9
9

VT201; Số loại: VT201CS; Mã sản phẩm: DT25X11006; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ358,6
10

VT201; Số loại: VT201CS; Mã sản phẩm: DT22X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện361,9
11

VT252; Số loại: VT252CS; Mã sản phẩm: ET37X11006; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ370,7
12

VT252; Số loại: VT252CS; Mã sản phẩm: ET38X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện374,0
13

VT255; Số loại: VT255CS; Mã sản phẩm: ET36X11006; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ392,7
14

VT255; Số loại: VT255CS; Mã sản phẩm: ET34X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện396,0
15

VT255; Số loại: VT255; Mã sản phẩm: ET34X11001; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện396,0
16

VT255; Số loại: VT255; Mã sản phẩm: ET34X11111; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện421,3
17

VT255; Số loại: VT255; Mã sản phẩm: ET36X11001; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ392,7
18

VT255; Số loại: VT255; Mã sản phẩm: ET36X11111; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ418,0
19

VT350; Số loại: VT350CS; Mã sản phẩm: GT32X11006; Trang bị điều hoà, nâng hạ kính cơ409,2
20

VT350; Số loại: VT350CS; Mã sản phẩm: GT31X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện412,5
21

VT651; Số loại: VT651CS; Mã sản phẩm: LT01X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện577,5
22

VT100; Số loại: VT100MB; Tải trọng: 990kg; Mã sản phẩm: AT01X11002; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm316,8
23

VT100; Số loại: VT100MB; Tải trọng: 990kg; Mã sản phẩm: AT01X11212; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm341,0
24

VT100; Số loại: VT100TK; Tải trọng: 990kg; Mã sản phẩm: AT01X11003; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm316,8
25

VT100; Số loại: VT100TK; Tải trọng: 990kg; Mã sản phẩm: AT01X11313; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm345,4
26

VT125; Số loại: VT125MB; Tải trọng: 1250kg; Mã sản phẩm: BT01X11002; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm327,8
27

VT125; Số loại: VT125MB; Tải trọng: 1250kg; Mã sản phẩm: BT01X11212; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm354,2
28

VT125; Số loại: VT125TK; Tải trọng: 1250kg; Mã sản phẩm: BT01X11003; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm327,8
29

VT125; Số loại: VT125TK; Tải trọng: 1250kg; Mã sản phẩm: BT01X11313; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm358,6
30

VB350; Số loại: VB350 (tự đổ); Tải trọng: 3490kg; Mã sản phẩm: GB01X01414; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm447,7
31


VB650; Số loại: VB650; Tải trọng: 6315kg; Mã sản phẩm: LB00X11414.643,5
32

VB980; Số loại: VB980; Tải trọng: 7700kg; Mã sản phẩm: Z202X11414.864,6
33

VT750; Số loại: VT750 CS; Mã sản phẩm: MT00X11006.618,2HÃNG TOYOTA (Cty Ô tô Toyota Việt Nam)
Xe con:

1

TOYOTA Fortuner TRD 4x4; Số loại: Fortuner TRD TGN51L-NKPSKU; 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.694 cm3, 4x4, bộ ốp thân xe thể thao. (Xe sản xuất trong nước)1.195,0
2

TOYOTA Fortuner TRD 4x2; Số loại: Fortuner TRD TGN61L-NKPSKU; 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.694 cm3, 4x2, bộ ốp thân xe thể thao. (Xe sản xuất trong nước)1.082,0HÃNG FORD (Cty TNHH FORD Việt nam)
Xe tải

1

Ford Ranger XLS, 4x2, 927 kg, công suất 110kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel, (IXBS94R). Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016
653,0
2

Ford Ranger XLS, 4x2, 946 kg, công suất 92kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn, Diesel (IXBS9DH). Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016
627,0
3

Ford Ranger XLT, 4x4, 824 kg, công suất 118kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn, (IXBT946). Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016
758,0
4

Ford Ranger WILDTRAK, 4x2, 778 kg, công suất 118kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW94R) có nắp che cuốn. Sản xuất năm 2015, 2016

2015, 2016
840,0
5

Ford Ranger WILDTRAK, 4x2, 808 kg, công suất 118kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW94R) không nắp che cuốn. Sản xuất năm 2015, 2016

2015, 2016
798,0
6

Ford Ranger WILDTRAK, 4x4, 630 kg, công suất 147kw, 3198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW9G4) có nắp che cuốn. Sản xuất năm 2015, 2016

2015, 2016
899,0
7

Ford Ranger WILDTRAK, 4x4, 660 kg, công suất 147kw, 3198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW9G4), không nắp che cuốn, Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016
859,0
8

Ford Ranger, 4x4, 872 kg, công suất 92kw, 2198 cc, xe ô tô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn, Diesel, (IXBX9D6). Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016
619,0HÃNG SYM (CTy TNHH Ô TÔ SANYANG VIỆT NAM)
Xe tải:

1

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại cao cấp: Có thùng lửng, có điều hoà)266,6
2

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại cao cấp: Không thùng lửng, có điều hoà)247,2
3

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại tiêu chuẩn: Có thùng lửng, có điều hoà)260,1
4

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại tiêu chuẩn: Không thùng lửng, có điều hoà)240,8
5

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại tiêu chuẩn: Có thùng lửng, không điều hoà)245,1
6

SYM; Loại xe: Ô tô tải SJ1-A-S (Loại tiêu chuẩn: Không thùng lửng, không điều hoà)225,7ÔTÔ Porsche - SX tại Đức (Cty TNHH xe hơi thể thao uy tín - TP HCM)
Xe thể thao:

1

Porsche kiểu xe Boxster; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 2.706 cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu).

2015
3.088,8
2

Porsche kiểu xe Boxster S; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu).

2015
3.835,7
3

Porsche kiểu xe Cayman; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 2.706 cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu).

2015
3.118,5
4

Porsche kiểu xe Cayman S; 02 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 6 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
3.933,6
5

Porsche kiểu xe Cayenne; 05 chỗ ngồi, kiểu động cơ V6, dung tích xi lanh 3.598 cc, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2014, 2015 (Xe nhập khẩu)

2014, 2015
3.466,1
6

Porsche kiểu xe Cayenne Turbo; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V8, tăng áp kép; dung tích xi lanh 4.806cc, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
6.922,3
7

Porsche kiểu xe Cayenne GTS; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6 tăng áp kép; dung tích xi lanh 3.604cc, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
5.366,9
8

Porsche kiểu xe Cayenne S; 05 chỗ ngồi, kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 3.604cc, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
4.496,8
9

Porsche kiểu xe 911 Carrera; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
5.505,5
10

Porsche kiểu xe 911 Carrera S; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.800 cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
6.362,4
11

Porsche kiểu xe 911 Carrera Cabriolet; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.436cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
6.248,0
12

Porsche kiểu xe 911 Carrera S Cabriolet; 04 chỗ ngồi, kiểu động cơ 6 xi lanh nằm ngang, dung tích xi lanh 3.800cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche hoặc số tay 7 cấp; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
7.112,6
13

Porsche kiểu xe Macan; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp; dung tích xi lanh 1.984cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
2.682,9
14

Porsche kiểu xe Macan S; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
3.148,2
15

Porsche kiểu xe Macan Turbo; 05 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 3.604cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
4.107,4
16

Porsche kiểu xe Panamera; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6; dung tích xi lanh 3.605cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
4.359,3
17

Porsche kiểu xe Panamera 4; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6; dung tích xi lanh 3.605cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
4.420,9
18

Porsche kiểu xe Panamera S; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
6.132,5
19

Porsche kiểu xe Panamera 4S; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V6, tăng áp kép; dung tích xi lanh 2.997cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
6.439,4
20

Porsche kiểu xe Panamera GTS; 04 chỗ ngồi; kiểu động cơ V8; dung tích xi lanh 4.806cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche; Đời xe 2016, xe Đức sản xuất năm 2015 (Xe nhập khẩu)

2015
7.107,1

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE MÁY LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Giá mới 100% đã có thuế VAT)
(Kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015

của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ

Giá xe mới 100%

Ghi chú (Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI
Xe do Cty cổ phần HONLEI VN (sản xuất, lắp ráp)

1

DAEEHAN C506,8

6,3

QĐ số 1261/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

B

DANH MỤC BỔ SUNG

 
 Hãng HONDA Việt Nam (Cty Honda Việt Nam)

1

SH 125cc, Số loại: JF422 SH125i; Giấy chứng nhận chất lượng số: 041/VAQ06-01/15-00; Màu sơn: Đen (NHB25), Trắng - Đen (NHB35), Đỏ Đen (R350), Xanh - Đen (G209), Xanh - Đen (PB403)63,1
2

SH 150cc, Số loại: KF143 SH150i; Giấy chứng nhận chất lượng số: 042/VAQ06-01/15-00; Màu sơn: Đen (NHB25), Trắng - Đen (NHB35), Đỏ Đen (R350), Xanh - Đen (G209), Xanh - Đen (PB403)76,4Hãng YAMAHA (Cty TNHH YAMAHA MORTOR VIỆT NAM)

1

FZ1502SD400010A; Ký hiệu: 2SD400-010A; Dung tích xi lanh 150cc. Xe nhập khẩu từ Indonesia, Màu sắc: Xanh ánh kim65,7
2

FZ150; Ký hiệu: 2SD300-010A; Dung tích xi lanh 150cc; Màu sắc: Đen ánh kim; Xe nhập khẩu từ Indonesia.63,4
3

SIRIUS FI 1FCC; Ký hiệu: 1FCC, Màu sắc: Xám đen, Trắng xanh, Xanh đen, Đen đỏ.19,1
4

SIRIUS FI 1FC9; Ký hiệu: 1FC9, Màu sắc: Xám đen, Trắng xanh, Xanh đen, Đen đỏ.20,1
5

SIRIUS FI 1FC8; Ký hiệu: 1FC8, Màu sắc: Đen vàng, Bạc đen, Trắng xám, Đỏ đen, Xám đen, Xanh đen.22,1XE MÁY ĐIỆN:
Xe do Cty Cổ phần Liên Doanh Việt Thái

1

Xe máy điện EMOTOVN4,5

Каталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI

tải về 255.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương