Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015tải về 18.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích18.74 Kb.
#14636

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2053/ QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Tuyến cống thoát nước từ chân núi Phước Tường về hồ điều tiết Phước Lý thuộc

Hợp phần 1 - Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 189/TTr-BQL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc đề nghị phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Tuyến cống thoát nước từ chân núi Phước Tường về hồ điều tiết Phước Lý thuộc Hợp phần 1 - Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 196/TTr-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Tuyến cống thoát nước từ chân núi Phước Tường về hồ điều tiết Phước Lý thuộc Hợp phần 1 - Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, kèm theo Sơ đồ ranh giới sử dụng đất do liên doanh tư vấn CDM Smith & Oriental lập với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí: Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới sử dụng đất: Ranh giới nghiên cứu quy hoạch được xác định bởi các điểm: R1, R2, R3, …, R8 ; R9, R10, R11,…, R25 (có bản vẽ đính kèm), và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp hồ Phước Lý.

- Phía Đông: Giáp Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia III.

- Phía Tây: Giáp Trung tâm huấn luyện bóng đá SHB.

- Phía Nam: Giáp núi Phước Tường.
3. Quy mô:

- Tổng diện tích sử dụng đất là 16.786,54 m2.
Điều 2. Căn cứ Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất được duyệt, Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc theo ranh giới quy hoạch được duyệt theo đúng quy định;

- Giao UBND quận Liên Chiểu chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai ranh giới quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu quản lý ranh giới quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Sơ đồ ranh giới được duyệt hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, kế hoạch và Đầu tư, tài Chính; Chủ tịch UBND quận Liên chiểu; Chủ tịch UBND phường Hòa Minh; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- Như điều 4;

- CT và các PCT; - Lưu VT,P.QLĐTh.
Huỳnh Đức Thơ
Каталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG

tải về 18.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương