Số: 1932/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích28.14 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁISố: 1932/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 30 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn

cụm Khau Sum, xã An Phú, huyện Lục Yên tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 232/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất và ngoài vùng rừng đặc dụng, xung yếu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí rà soát lại 21 Dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư đã được phê duyệt thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 238/TTr-KHĐT ngày 26/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn cụm Khau Sum, xã An Phú, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái:

1.Tên Dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn cụm Khau Sum xã An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.

2. Chủ đầu tư, chủ Dự án:

- Chủ Dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên.

3. Mục tiêu Dự án:

- Đến năm 2010 hoàn thành cơ bản bố trí sắp xếp ổn định dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực Khau Sum xã An Phú.

- Cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và tình trạng di dân tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.

4. Địa điểm và quy mô thực hiện Dự án:

a) Địa điểm: Cụm Khau Sum xã An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.

b) Quy mô: Quy hoạch sắp xếp lại 15 hộ với 70 khẩu tại cụm Khau Sum xã An Phú theo hình thức xây dựng xen ghép.

5. Nội dung đầu tư:

a) Các hạng mục đầu tư:

- Quy hoạch phân bổ sử dụng đất vùng Dự án.

- Quy hoạch phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi...)

- Quy hoạch sắp xếp lại 15 hộ dân cư vùng Dự án.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn vùng Dự án:

+ Giao thông: 0,9 km đường cấp phối, 1 km đường bê tông.

+ Thuỷ lợi: 01 đập đầu mối; 1,8 km kênh mương.

+ Nước sinh hoạt: 01 công trình.

+ Trường học: 01 phòng.

+ Điện: 01 trạm hạ thế 35KV/0,4KV; 2 km đường dây 0,4KV.

+ Khai hoang ruộng nước: 9,4 ha.

b) Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ di dân:

- Khai hoang ruộng nước: 5 triệu đồng/ ha.

- Di chuyển dân: 2 triệu đồng/hộ.6. Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng vốn đầu tư: 3.693.910.000 đồng.(Ba tỷ, sáu trăm chín ba triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn)

b) Nguồn vốn đầu tư:- Vốn Ngân sách:

3.233.710.000 đồng

- Vốn dân đóng góp:

460.200.000 đồng

7. Hiệu quả của Dự án.

a) Về kinh tế:

Tạo thêm việc làm, tăng sản lượng cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập từng bước cải thiện đời sống cho người dân vùng Dự án.

b) Về xã hội:

- Đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho 15 hộ với 70 khẩu.

- Hạn chế tình trạng di dân tự do.

- Góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong xã.

c) Về môi trường:

- Sử dụng hợp lý tài nguyên đất và lao động vùng Dự án.

- Góp phần cải thiện môi trường sinh thái.8. Tổ chức thực hiện Dự án.

Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo kế hoạch hàng năm.9. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2007 - 2010.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án đúng quy định hiện hành của nhà nước, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên; Chi cục trưởng Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương