Số: 1924/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 14 tháng 9 năm 2007tải về 15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích15 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1924/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 9 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Ban Quản lý Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3798/QĐ-BNN-XD ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân giao nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư xây dựng kênh cấp I và đền bù giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường thiệt hại GPMB & Tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1328/STC-GCS ngày 31/8/2007, theo Tờ trình số 93/TTr-SNN-PH ngày 17/7/2007 của Sở Nông nghiệp & PTNT,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung chi phí phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa cho Ban Quản lý Dự án thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Phước, hạng mục Lòng hồ trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tổng dự toán là 1.277.486.040 đồng (Một tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi sáu ngàn, không trăm bốn mươi đồng). Trong đó:

- Chi phụ cấp cho cán bộ Hội đồng BTTHGPMB & TĐC: Vận dụng mức chi phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm (10% - theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ).

- Phụ cấp lưu trú cho cán bộ thực hiện tại hiện trường: Để bù đắp chi phí thực tế phát sinh và khuyến khích tinh thần cán bộ trực tiếp hoạt động tại hiện trường tiếp xúc với người bị thu hồi đất, mức phụ cấp lưu trú theo mức tối đa quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính (70.000 đồng/người/ngày).

- Phụ cấp cho cán bộ thực hiện các công tác: Xây dựng chính sách, lập hồ sơ, áp giá bồi thường... : Áp dụng mức chi 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi phí thuê chỗ ở cho cán bộ công tác tại hiện trường: Áp dụng mức khoán 40.000 đồng/ngày/người (theo Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh).

- Chi phí thuê xe ôm để vận chuyển cán bộ từ nơi ở vào hiện trường công tác theo chi phí thực tế tại địa phương; tạm tính 50.000 đồng/lượt đi về.

- Đối với chi phí phụ cấp lưu trú, tiền xe đi lại, thuê chổ ở cho cán bộ Ban QLDA đầu tư & xây dựng Thủy lợi 9 đến kiểm tra, giám sát, họp tại tỉnh, hiện trường do Ban này chi trả. Riêng các khoản chi phí cho cán bộ Ban QLDA đầu tư & xây dựng Thủy lợi 9 tham gia 02 tổ kiểm kê đã được tính trong dự toán.

(Có Bảng dự toán chi tiết kèm theo)Điều 2. Phần chi phí phục vụ công tác bồi thường được phê duyệt tại Công văn số 1947/UB-KT ngày 23/9/2004 của UBND tỉnh, Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 9 chịu trách nhiệm thanh quyết toán phần chi phí đã thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bình Long, thị xã Đồng Xoài, Hội đồng bồi thường THGPMB & Tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa, Ban QLDA ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn, Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương