Số: 1895/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích25.94 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 1895/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________


Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

_____________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- BCĐ và các thành viên BCĐ về trang thiết bị y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Thiện Nhân

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg

ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

__________
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Y tế. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo; các thành viên của bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về trang thiết bị y tế thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Chương II

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện chính sách về trang thiết bị y tế, kế hoạch quốc gia về trang thiết bị y tế đã được phê duyệt.

2. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và sử dụng trang thiết bị y tế.

3. Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về trang thiết bị y tế.

4. Thừa ủy quyền Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

5. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.Điều 7. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Tham gia có trách nhiệm và đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

2. Đóng góp ý kiến trực tiếp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoặc trả lời các văn bản lấy ý kiến do Ban Chỉ đạo gửi đến.

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về nội dung, kết quả các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

4. Chủ động đề xuất ý kiến, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các văn bản có liên quan đến chính sách về trang thiết bị y tế.

5. Được Ban Chỉ đạo cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết và được tìm hiểu những tài liệu, văn bản liên quan đến nội dung thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

6. Được bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

7. Có trách nhiệm quản lý tài liệu và văn bản theo quy định chung của Nhà nước.Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 8. Chế độ làm việc

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.Điều 9. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trước khi họp Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo thông báo đến các thành viên Ban Chỉ đạo trước 07 ngày làm việc.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định mời đại diện chuyên gia tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng về lĩnh vực trang thiết bị y tế hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều phối hoạt động, kiểm tra và tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về trang thiết bị y tế.

2. Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Ban Chỉ đạo (thông qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Y tế) về tình hình thực hiện chính sách về trang thiết bị y tế của cơ quan mình; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Điều 13. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.Điều 14. Bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động, Phó Trưởng Ban báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Thiện Nhân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương