Số: 1885/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 12 tháng 8 năm 2010 quyếT ĐỊnh về việc công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚCtải về 14.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích14.62 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1885/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 12 tháng 8 năm 2010QUYẾT ĐỊNH


Về việc công bố dịch heo tai xanh

trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về phòng, chống hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn;

Theo đề nghị của Chi cục Thú y tại công văn số 307/CCTY-PCD ngày 12/8/2010 (kèm theo Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thị xã Bình Long về tình hình dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thị xã Bình Long),
QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1.

1. Công bố dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thị xã Bình Long:

a) Vùng dịch là toàn bộ địa bàn thị xã Bình Long;

b) Vùng bị dịch uy hiếp gồm: các xã Tân Lợi, An Khương, Thanh Bình, Minh Đức, Minh Tâm, An Phú của huyện Hớn Quản; các xã Lộc Thịnh, Lộc Khánh của huyện Lộc Ninh.

2. Nghiêm cấm: Mua bán, giết mổ heo bệnh, vứt xác heo chết ra môi trường; vận chuyển heo và sản phẩm của heo ra vào vùng dịch đến khi công bố hết dịch. Đồng thời phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS); Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 2007-2010 và Công văn số 2504/UBND-SX ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh về việc khẩn cấp thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh.

Điu 2. Các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan có trách nhiệm:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Hớn Quản, Lộc Ninh căn cứ Pháp lệnh thú y và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn các xã công bố tại điều 1 Quyết định này.

2. UBND thị xã Bình Long có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo UBND các xã, phường và các ngành thực hiện ngay các biện pháp chống dịch theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, huy động mọi lực lượng tham gia công tác chống dịch trên địa bàn thị xã.

3. Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc sát trùng để phòng chống dịch trên địa bàn đã công bố và chỉ đạo Trạm Thú y thị xã Bình Long phối hợp với UBND các xã, phường triển khai các biện pháp chuyên môn phòng, chống dịch heo tai xanh theo quy định.Điu 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Lộc Ninh; Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương