Số: 1873/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.75 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 1873/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________


Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh

và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

_____________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 như sau:

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) cho tác giả (hoặc đồng tác giả) của công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh;

120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) cho tác giả (hoặc đồng tác giả) của công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước.

Điều 2. Nguồn kinh phí tiền thưởng quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, KGVX; Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương