Số: 186/tb-shtttải về 9.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.39 Kb.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆSố: 186/TB-SHTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009


THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp mới

Ngày 04/02/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (Thông tư số 22/2009/TT-BTC), thay thế Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 và Thông tư số 115/2006/TT-BTC ngày 29/12/2006 (gọi chung là Thông tư số 132/2004/TT-BTC sửa đổi). Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Toàn văn của Thông tư số 22/2009/TT-BTC được công bố trên Công báo số 127 và 128 ngày 18/02/2009 và được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: www.noip.gov.vn.

2. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành theo Thông tư số 22/2009/TT-BTC sẽ được áp dụng kể từ ngày 21/3/2009 tính theo thời điểm thu đối với tất cả các khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, với lưu ý như sau:

Theo quy định tại khoản 2 mục III của Thông tư số 22/2009/TT-BTC, liên quan đến các đơn sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/3/2009, các khoản phí, lệ phí nộp, bổ sung từ ngày 21/3/2009 trở về sau được áp dụng Biểu mức thu của Thông tư số 22/2009/TT-BTC, kể cả trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi thông báo yêu cầu người nộp đơn nộp phí, lệ phí theo Thông tư số 132/2004/TT-BTC sửa đổi.


Nơi nhận:

- Các Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;

- Lãnh đạo Cục;

- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);

- TT (để đăng tải trên trang web);- Lưu: VT, PCCS.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Hoàng Văn Tân

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương