Số: 1841/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích25.28 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁISố: 1841/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 26 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Dự án bổ sung Quy hoạch phát triển chè

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 03/10/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển cây chè Shan vùng cao xã Nậm Lành, Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền, Suối Giàng, Suối Bu huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 19/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch cải tạo và phát triển chè tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010;

Căn cứ Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án phát triển chè tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 728/TTr-SNN ngày 26/10/2007, của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 225/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2007,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Dự án bổ sung Quy hoạch phát triển chè huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2015, với nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án bổ sung Quy hoạch phát triển chè huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đến năm 2015.

2. Chủ đầu tư, chủ dự án:

- Chủ dự án: Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

- Chủ đầu tư: các hộ dân vùng dự án quy hoạch, các tổ chức, đơn vị kinh tế.

3. Mục tiêu dự án:

Bổ sung quy hoạch phát triển chè, mở rộng diện tích cây chè, hình thành vùng sản xuất tương đối tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.4. Quy mô và địa điểm thực hiện dự án:

Bổ sung trồng mới 500 ha chè Shan thâm canh tại 6 xã vùng cao đặc biệt khó khăn: Nậm Lành, Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền, Suối Giàng, An Lương thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái:
- Xã Suối Giàng:

110 ha

- Xã Suối Quyền:

52,6 ha

- Xã An Lương:

81,1 ha

- Xã Nậm Mười:

87,4 ha

- Xã Sùng Đô:

104 ha

- Xã Nậm Lành:

64,9 ha


5. Nội dung dự án:

- Bổ sung trồng mới và chăm sóc 500 ha chè Shan thâm canh tại 6 xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Chấn.

- Đầu tư một số cơ sở hạ tầng thiết yếu: vườn ươm giống chè, giao thông nội vùng, cơ sở chế biến chè…

6. Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

1- Tổng số: 52.424.600.000 đồng.(Năm mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

2- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tín dụng, vốn tự có, vốn huy động từ các nguồn khác, nguồn ngân sách hỗ trợ theo Đề án, chương trình và các dự án được phê duyệt theo kế hoạch hàng năm.7. Hiệu quả của dự án.

a) Về kinh tế:

Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập và từng bước cải thiện nâng cao đời sống cho người dân vùng dự án, tăng thu nhập cho các doanh nghiệp và góp phần tăng thu ngân sách.

Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

b) Về xã hội:

Góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, hạn chế tình trạng di dân tự do, giảm bớt các tệ nạn xã hội.

c) Về môi trường:

Sử dụng hợp lý tài nguyên đất vùng dự án góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng độ che phủ đất đảm bảo phát triển bền vững.8. Tổ chức thực hiện:

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái là chủ dự án, có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch hàng năm.

Các hộ dân vùng Dự án bổ sung Quy hoạch, các tổ chức, đơn vị kinh tế trực tiếp thực hiện dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2007 - 2015.

(có hồ sơ dự án kèm theo)

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc quản lý nhà nước, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cải tạo và phát triển chè tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002-2010 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt theo các quy định hiện hành.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách, Kho bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (B/cáo);

- TT HĐND tỉnh (B/cáo);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 QĐ;

- Chánh, Phó VP (TH) UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Chuyên viên: TH, TC, TN, NLN;- Lưu: VT, NLN.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NguyÔn V¨n B×nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương