Số: 1817/QĐ-bnn-tctải về 39.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích39.97 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------

Số: 1817/QĐ-BNN-TCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 03/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TC ngày 9/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 161/TC ngày 8/4/2009 của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 1054/QĐ-BNN-TC về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án sau:


STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Số tiền thẩm tra

1.

Dự án đầu tư xây dựng vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên

15.022.000

2.

Dự án xây dựng 03 phòng thí nghiệm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

34.000.000

3.

Dự án trang bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6.232.000

 

Tổng cộng

 

55.254.000


(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà


 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1817/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


STT

Nội dung chi

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Chi công tác thẩm tra

 

 

 

43.700.000

 

Thành viên trực tiếp

buổi

430

100.000

43.000.000

 

Thành viên khác

buổi

10

70.000

700.000

2

Chi họp thông qua biên bản

 

 

 

2.500.000

 

Chủ trì

buổi

10

150.000

1.500.000

 

Thành viên

buổi

10

100.000

1.000.000

3

Chi cộng tác viên và phụ cấp kế toán

 

 

 

3.400.000

 

Cộng tác viên

buổi

14

100.000

1.400.000

 

Phụ cấp kế toán

 

 

 

2.000.000

4

Chi khác

 

 

 

5.654.000

 

Tổng hợp số liệu

buổi

4

100.000

400.000

 

Phục vụ họp

buổi

10

100.000

1.000.000

 

Văn phòng phẩm

 

 

 

4.254.000

 

Tổng cộng

 

 

 

55.254.000

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương