Số: 1816/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2012tải về 45.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích45.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1816/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và

Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 01/08/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 594/TTr-SXD ngày 10/8/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1204/TTr-SNV ngày 29/8/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND

ngày14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I


VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Xây dựng.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc quy hoạch, kiểm định và thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


Điều 3. Nhiệm vụ

1. Đối với công tác quy hoạch xây dựng:

a) Lập quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng khu dân cư tập trung và các khu chức năng khác trong và ngoài đô thị;

b) Giúp Sở Xây dựng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng và lập hồ sơ quy hoạch để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện đầu tư thuận lợi, nhanh chóng;

c) Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng, quy hoạch môi trường cảnh quan kiến trúc đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh;


2. Thực hiện kiểm định chuyên ngành, bao gồm:

a) Khảo sát kiểm tra hiện trường;

b) Xác định nguyên nhân sự cố công trình hoặc kết cấu công trình và đề ra biện pháp khắc phục;

c) Xác định khối lượng công trình xây dựng;

d) Kiểm định kết cấu công trình và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp thay đổi công năng công trình.

3. Thực hiện các thí nghiệm khoa học kỹ thuật chuyên ngành nhằm phục vụ nhiệm vụ thẩm định chất lượng công trình và vật tư, thiết bị phục vụ trong xây dựng công trình, gồm:

a) Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng;

b) Kiểm tra, kiểm định nền móng xây dựng;

c) Kiểm tra chất lượng của cấu kiện và công trình bằng các thiết bị kỹ thuật chuyên ngành;

d) Thực hiện các thí nghiệm chuyên môn và các công trình khác phù hợp với năng lực của Trung tâm.

4. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng . . .

5. Tham gia khi có chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc Sở Xây dựng trong việc:

a) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu xây lắp.

b) Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình khi cần thiết.

6. Thực hiện giám định tư pháp về xây dựng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu của người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

7. Thực hiện các dịch vụ về tư vấn đầu tư xây dựng gồm:

a) Khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các loại công trình.

b) Lập dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ).

c) Lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ).

d) Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ).

đ) Thẩm định thiết kế - dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ).

e) Giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ).

f) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với các loại công trình.

g) Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực đối với các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, kho xăng, kho dầu, đập thủy lợi, cầu, hầm giao thông.

h) Thực hiện việc cải tạo các công trình kiến trúc phù hợp với quy hoạch chi tiết, các công trình mang tính đặc thù, các thiết kế mẫu, các công trình do cấp huyện, xã chủ đầu tư nếu có yêu cầu.

i) Lập hồ sơ nghiệm thu và quyết toán công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

8. Nộp các khoản thuế khi thực hiện tư vấn có thu theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 4. Quyền hạn

1. Được xây dựng kế hoạch kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Được đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các phương tiện đo lường, thử nghiệm; đồng thời được yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Được liên kết với các đơn vị có chức năng để tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực xây dựng.

4. Được thu phí thử nghiệm và hiệu chuẩn theo quy định.

5. Được thu các khoản chi phí theo hợp đồng được ký kết.


Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC


Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Chức vụ Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định. Chức vụ Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quy hoạch - Xây dựng;

- Phòng Giám sát - Kiểm định;

- Phòng Thiết kế - Thẩm tra.

3. Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Giám đốc Trung tâm quy định

Điều 6. Biên chế của Trung tâm

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao hàng năm. Những người làm việc tại Trung tâm bao gồm các viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm. Ngoài số biên chế được giao, Trung tâm được ký hợp đồng lao động có chuyên môn để thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra. Việc hợp đồng lao động phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về lao động. Tiền lương của những người lao động hợp đồng được chi trả từ nguồn thu của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định.

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, đồng thời cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công việc được giao của phòng.

3. Trung tâm tổ chức họp giao ban theo định kỳ và yêu cầu đột xuất của Giám đốc Sở Xây dựng. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất với Sở Xây dựng.

4. Xây dựng mối quan hệ với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh có trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai Quy định này đến toàn thể viên chức, nhân viên của Trung tâm.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương