Số: 1706/QĐ-ubndtải về 15.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích15.09 Kb.


uỷ ban nhân dân

tỉnh yên báiCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1706/QĐ-UBND


Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2007Quyết định

Về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1337/QĐ-TTg thuộc nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên bái
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tây, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 210/TTr-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007,Quyết Định:Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1337/QĐ-TTg thuộc nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007, với tổng mức vốn là 7.000 triệu đồng (Bẩy tỷ đồng).
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư, phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân: huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức triển khai thực hiện; sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng có hiệu quả theo các quy định hiện hành;

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái có trách nhiệm bố trí đủ vốn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Như điều 3 QĐ;

- Chuyên viên: TH, TC, XD, NLN;

- Lưu: HC, NLN.KT. chủ tịch

phó chủ tịch

Nguyễn Văn Bình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương