Sè: 1679/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2011tải về 1.93 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

19

Bệ giặt:

 

 

 

 

 

12.332.000

 

Bệ giặt >1m2

Cái

 

 

76,00

122.000

9.272.000

 

Bệ giặt <1m2

Cái

 

 

30,00

102.000

3.060.000

20

Gạch ốp:

m2

 

 

 

 

2.997.744.000

 

Gạch 200*250 mm

m2

 

 

25920,00

90.000

2.332.800.000

 

Gạch chân tường cao đến 130 mm

m2

 

 

13608,00

11.000

149.688.000

 

Khối lượng BTCT giằng móng

m3

 

 

168,00

3.067.000

515.256.000

21

Diện tích nền:

md

 

 

 

 

768.528.000

 

Nền BT gạch vỡ D=110

m2

 

 

7350,00

21.000

154.350.000

 

Nền láng vữa XM cát

m2

 

 

6048,00

12.000

72.576.000

 

Nền gạch men chống trơn 200*200 mm

m2

 

 

1890,00

96.000

181.440.000

 

Nền gạch ceramíc 300*300 mm

m2

 

 

3366,00

107.000

360.162.000

22

Khối lượng đào. đắp ao cá

m3

 

 

6895,20

36.000

248.227.200

23

Gác xép kết cấu gỗ. ván

m2

 

 

340,00

245.000

83.300.000

24

Cửa gỗ nhóm II ( bù giá theo QĐ/1048)

m2

 

 

362,40

120.000

43.488.000

25

Bể phốt

m3

 

 

770,00

832000

640.640.000

26

Đường ống nước bằng nhựa PVC<32 mm

m

 

 

4125,00

9.500

39.187.500

27

DI CHUYỂN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 

 

 

 

 

1.521.073.967

27.1

UBND xã Mai Lâm

 

 

 

 

 

1.220.666.287

*

Nhµ x©y g¹ch t­êng dµy D220, m¸i lîp ngãi, hiªn ®æ b»ng, t­êng tr¸t v÷a nÒnBTGV l¸ng xi , cao 3,6 m, v«i ve, ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh.

 

 

 

 

 

 

-

DiÖn tÝch lîp ngãi

m2

 

1,00

134,96

1.230.000

166.000.800

-

DiÖn tÝch ®æ b»ng

m2

 

1,00

28,16

1.441.000

40.578.560

-

DiÖn tÝch ®ãng trÇn nhùa

m2

 

1,00

102,12

101.000

10.314.120

*

Nhµ (C¸c phßng ban ®oµn thÓ) x©y g¹ch t­êng dµy D220, m¸i b¸n t«n, trÇn nhùa, t­êng tr¸t v÷a nÒn l¸t g¹ch Ceramic 400*400, cao 3m, v«i ve, ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh.

 

 

 

 

 

 

-

DiÖn tÝch lîp m¸i b¸n t«n

m2

 

1,00

124,1

1.134.000

140.729.400

-

DiÖn tÝch nÒn l¸t g¹ch men Ceramic 400x400

m2

 

1,00

136,95

120.000

16.434.000

-

DiÖn tÝch ®æ hiªn BTCT

m2

 

1,00

34

1.351.000

45.934.000

-

DiÖn tÝch ®ãng trÇn nhùa

m2

 

1,00

119,28

101.000

12.047.280

*

Nhµ x©y g¹ch t­êng dµy 220, trÇn ®æ b»ng cèt thÐp, m¸i lîp t«n chèng nãng t­êng tr¸t v÷a nÒn l¸t g¹ch Ceramic 400*400, cao 3,8m, v«i ve, ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh.

 

 

 

 

 

 

-

DiÖn tÝch ®æ b»ng

m2

 

1,00

348,8

1.471.000

513.084.800

-

DiÖn tÝch nÒn l¸t g¹ch men Ceramic 300x300

m2

 

1,00

318

120.000

38.160.000

-

M¸i lîp t«n chèng nãng trªn m¸i nhµ b»ng

m2

 

1,00

230,4

215.642

49.683.917

-

DiÖn tÝch ban c«ng ®æ b»ng BTCT

m2

 

1,00

17,6

1.471.000

25.889.600

*

Nhµ ®Ó xe x©y g¹ch D110 ,m¸i lîp Pro xi m¨ng, nÒn BTGV l¸ng xi ( R= 8, L= 14, h= 3,6)

 

 

 

 

 

 

-

DiÖn tÝch lîp Pro xi m¨ng

m2

 

1,00

112

1.170.000

131.040.000

-

Trõ diÖn tÝch t­êng x©y g¹ch ( 2 bøc)

m2

 

1,00

-100,8

50.000

-5.040.000

*

S©n KhÊu ,nÒn l¸ng BTGV l¸ng xi , bê bao ®¸ héc xung quanh ( L=8,2, R= 6,H=0,8)

 

 

 

 

 

 

-

KL bê bao x©y ®¸

m3

 

1,00

14,768

246.000

3.632.928

-

KL ®Êt ®¾p

m3

 

1,00

26,936

22.000

592.592

*

S©n BTGV l¸ng xi m¨ng

m2

 

1,00

606,85

33.000

20.026.050

*

Nhµ vÖ sinh 2 ng¨n

Hố

 

1,00

1

1.318.000

1.318.000

*

Cöa gç nhãm III

 

 

1,00

69,6

120.000

8.352.000

*

BÓ næi chøa n­íc sinh ho¹t x©y g¹ch, t­êng 110,nÒn BTGV l¸ng xi, réng 1,5 m, dµi 2,3m, cao 1 m.

 

 

 

 

 

 

-

Khèi l­îng x©y tr¸t

m3

 

1,00

0,84

1.050.000

882.000

-

Khèi l­îng bª t«ng ®¸y kh«ng cèt thÐp #200

m3

 

1,00

0,38

619.000

235.220

-

Khèi l­îng bª t«ng cèt thÐp n¾p bÓ #200

m3

 

1,00

0,38

2.029.000

771.020

27.2

Trạm Y tế xã Mai Lâm

 

 

 

 

 

300.407.680

*

Nhµ t­êng x©y g¹ch D220 bæ trô, m¸i ®æ BTCT # 200 chÞu lùc, nÒn l¸t g¹ch Ceramic 400*400, cao 3,2m, v«i ve ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh .

 

 

 

 

 

 

 

M¸i BTCT ®æ t¹i chç

m2

 

1,00

190,4

1.381.000

262.942.400

 

DiÖn tÝch g¹ch men 400x400 (7,8*13,8)

m2

 

1,00

215,64

120.000

25.876.800

*

Cöa gç nhãm III

m2

 

1,00

8,32

120.000

998.400

*

BÓ chøa n­íc, t­êng x©y g¹ch D220 cao 2m( L=5m, R=3m)

 

 

 

 

 

 

 

KL g¹ch x©y tr¸t bê bao (3+1,5)*2*1*0,22

m3

 

1,00

7

752.000

5.294.080

 

Khèi l­îng bª t«ng ®¸y kh«ng cèt thÐp #200(3*1,5*0,22)

m3

 

1,00

2

619.000

1.238.000

 

Khèi l­îng bª t«ng cèt thÐp n¾p bÓ #200

m3

 

1,00

2

2.029.000

4.058.000

C

di chuyÓn må m¶

 

 

 

 

 

2.735.769.038

1

Mộ đất đã cải táng

cái

 

 

780,00

800.000

624.000.000

2

Mộ đất chưa cải táng >5 năm

cái

 

 

480,00

1.000.000

480.000.000

3

Mộ đất chưa cải táng > 36 thánh <5 năm

cái

 

 

111,00

1.700.000

188.700.000

 

Mộ đất chưa cải táng < 36 thánh

cái

 

 

150,00

3.600.000

540.000.000

 

Mộ đất vô chủ

cái

 

 

90,00

500.000

45.000.000

4

Mộ xây đã cải táng

cái

 

 

239,00

800.000

191.200.000

5

Khối lượng xây trát

m3

 

 

780,00

650.000

507.000.000

6

Khối lượng ốp gạch

m2

 

 

16,02

90.000

1.441.800

7

Khối lượng BT Không CT

m3

 

 

78,00

619.000

48.282.000

8

Khối lượng BTCT

m3

 

 

23,42

2.029.000

47.523.238

9

Bàn thời ngoài nhà

cái

 

 

50,00

300.000

15.000.000

 

Tường bao

cái

 

 

1,00

300.000

300.000

32

Sân láng XM

m2

 

 

1434,00

33.000

47.322.000

: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương