Sè: 1679/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2011



tải về 1.93 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bể nước

 

 

 

 

 

1.059.723.280

 

Bể xây trát D=110

m3

 

1,00

172,56

1.050.000

181.188.000

 

Bể xây trát D>220

m3

 

1,00

1168,27

752.000

878.535.280

17

Giếng nước

 

 

 

 

 

410.212.589

 

* Giếng khơi

 

 

 

 

 

 

 

Khối lượng đào

m3

 

1,00

864,12

61.000

52.711.329

 

Khối lượng xây đá hộc

m3

 

1,00

938,80

290.000

272.251.188

 

Khối lượng bê tông

m3

 

1,00

22,04

619.000

13.640.071

 

* Giếng khoan. D < 50mm

m

 

1,00

1085,00

66.000

71.610.000

18

Móng nhà các loại

m3

 

1,00

 

 

540.360.000

 

Móng xây đá hộc

m3

 

1,00

345,60

291.000

100.569.600

 

Móng xây gạch

m3

 

1,00

302,40

432.000

130.636.800

 

Khối lượng BTCT giằng móng

m3

 

1,00

100,80

3.067.000

309.153.600

19

Bệ giặt:

 

 

 

 

 

9.770.000

 

Bệ giặt >1m2

Cái

 

 

55,00

122.000

6.710.000

 

Bệ giặt <1m2

Cái

 

 

30,00

102.000

3.060.000

20

Gạch ốp:

m2

 

 

 

 

1.758.729.600

 

Gạch 200*250 mm

m2

 

 

15552,00

90.000

1.399.680.000

 

Gạch chân tường cao đến 130 mm

m2

 

 

4536,00

11.000

49.896.000

 

Khối lượng BTCT giằng móng

m3

 

 

100,80

3.067.000

309.153.600

21

Diện tích nền:

md

 

 

 

 

768.528.000

 

Nền BT gạch vỡ D=110

m2

 

 

7350,00

21.000

154.350.000

 

Nền láng vữa XM cát

m2

 

 

6048,00

12.000

72.576.000

 

Nền gạch men chống trơn 200*200 mm

m2

 

 

1890,00

96.000

181.440.000

 

Nền gạch ceramíc 300*300 mm

m2

 

 

3366,00

107.000

360.162.000

22

Khối lượng đào. đắp ao cá

m3

 

 

6895,20

36.000

248.227.200

23

Gác xép kết cấu gỗ. ván

m2

 

 

340,00

245.000

83.300.000

24

Cửa gỗ nhóm II ( bù giá theo QĐ/1048)

m2

 

 

362,40

120.000

43.488.000

25

Bể phốt

m3

 

 

350

832000

291.200.000

26

Đường ống nước bằng nhựa PVC<32 mm

m

 

 

3375,00

9.500

32.062.500

II

Khu số 02:

 

 

 

 

 

27.310.296.325

 

Nhà ở các loại:

 

 

 

 

 

9.248.037.730

1

Nhà (cả móng) khung BTCT kết hợp xây tường D220, tường lăn sơn. quét vôi các mầu. nền lát gạchCeramic. hoặc XM hoa. lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh. Mái BTCT đổ tại chỗ (cao 3.6m - 4.2m)

m2

 

1,00

1097,60

1.858.000

2.039.340.800

 

- Diện tích gác xép BTCT( Khối lượng đổ BTCT # 200 gác xếp nhà)

m3

 

1,00

163,20

2.029.000

331.132.800

 

- Diện tích lát gạch hoa

m2

 

1,00

503,20

120.000

60.384.000

2

Nhà (cả móng) xây tường D220. quét vôi các mầu. nền láng vữa XM cát. hoặc lát gạch bat. hoặc XM hoa. lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh. Mái ngói hiên gian thò đổ bằng BTCT (cao 3.2m - 3.6m)

m2

 

 

 

 

 

 

- Diện tích đổ bằng BTCT

m2

 

1,00

781,20

1.708.000

1.334.289.600

 

- Diện tích mái lợp ngói

m2

 

1,00

918,00

1.530.000

1.404.540.000

3

Nhµ x©y t­êng dµy 220, m¸i lîp ngãi, gian thß, hiªn b»ng, t­êng tr¸t v÷a nÒn l¸t g¹ch Cramic 400 x400, cao 3,4 m, l¾p ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh.

 

 

 

 

 

 

 

DiÖn tÝch lîp ngãi

m2

 

1,00

514,80

1.200.000

617.760.000

 

DiÖn tÝch ®æ b»ng

m2

 

1,00

209,78

1.411.000

295.999.580

 

DiÖn tÝch l¸t g¹ch Ceramic 400x400,

m2

 

1,00

437,64

120.000

52.516.800

4

Nhµ ë t­êng x©y ®¸ D 220, m¸i ®æ BTCT # 200 chÞu lùc, nÒn l¸t g¹ch Ceramic 400x 400, cao 4,2 m, v«i ve ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh .

 

 

 

 

 

 

 

M¸i BTCT ®æ t¹i chç

m2

 

1,00

602,10

1.531.000

921.815.100

 

DiÖn tÝch g¹ch men 400x400

m2

 

1,00

490,50

120.000

58.860.000

 

KL BTCT # 200 ®ua m¸i

m3

 

1,00

10,89

2.029.000

22.095.810

5

Nhµ ë t­êng x©y ®¸ D220, m¸i ngãi, nÒn BTGV l¸ng xi , cao 2,7 m, v«i ve ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh .

 

 

 

 

 

 

 

DiÖn tÝch lîp ngãi

m2

 

1,00

850,82

1.095.000

931.647.900

 

DiÖn tÝch ®æ b»ng ,# 200

m2

 

1,00

8,21

941.500

7.728.020

6

Nhµ ë t­êng x©y g¹ch D110 bæ trô, m¸i ®æ BTCT # 200 chÞu lùc, nÒn BTGV l¸ng xi, cao 3,6 m, v«i ve ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh .

 

 

 

 

 

 

 

M¸i BTCT ®æ t¹i chç

m2

 

1,00

199,50

1.394.000

278.103.000

7

Nhµ x©y g¹ch cèm, t­êng tr¸t v÷a, m¸i lîp ngãi, nÒn l¸t g¹ch Cramic 400x400, ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh, réng 5,2 m, dµi 6,2 m, cao 3,0 m.

 

 

 

 

 

 

 

DiÖn tÝch lîp ngãi

m2

 

1,00

1192,88

644.000

768.214.720

 

DiÖn tÝch l¸t g¹ch Ceramic 400x400,

m2

 

1,00

1030,08

120.000

123.609.600

: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương