Sè: 1679/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2011tải về 1.93 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Lª §×nh Thä (®· ký)

KHÁI TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án: Hạ tầng khu công nghiệp I dịch vụ dầu khí Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)


Đvt: đồng

TT

Hạng mục

Đvt


hiệu


Hệ số

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

båi th­êng vÒ ®Êt c¸c lo¹i:

 

 

 

1.569.573,2

 

235.371.424.120

I

Khu số 01:

 

 

 

899.989,9

 

88.425.322.000

1

Đất sản xuất nông nghịêp

m2

 

 

461.985,1

55.000

25.409.180.500

2

Đất ở nông thôn

 

 

 

99.164,0

 

 

-

Vị trí 1 đường liên thôn

m2

 

 

12.000,0

1.260.000

15.120.000.000

-

Vị trí 2 đường liên thôn

 

 

 

13.000,0

1.134.000

14.742.000.000

-

Vị trí 1 Các tuyến đường liên thôn còn lại

 

 

 

5.200,0

1.150.000

5.980.000.000

-

Đất vườn cùng thửa đất ở (=40% đất ở)

 

 

0,4

40.000,0

1.260.000

20.160.000.000

 

Đất vườn cùng thửa đất ở vượt hạn mức (=20% TB đất ở khu vực)

 

 

0,2

28.964,0

1.197.000

6.933.981.600

3

Đất giao thông thuỷ lợi

m2

DGT

 

69671,1

 

0

4

Đất hoang bằng

m2

BCS

 

230320,0

 

0

5

Đất nghĩa địa

m2

 

 

34717,7

 

0

6

Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

 

 

 

 

 

 

 

Hộ gia đình sử dụng

m2

TSN

 

202,1

61.000

12.328.100

7

Đất trồng cây lâu năm

m2

LNK

 

1.378,2

27.000

37.211.400

8

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

Hộ gia đình sử dụng

m2

RST

 

2.551,7

12.000

30.620.400

II

Khu số 02:

 

 

 

669.583,3

 

146.946.102.120

1

Đất sản xuất nông nghiệp

m2

 

 

414056,7

55.000

22.773.118.500

2

Đất ở nông thôn

 

ONT

 

207047,3

 

112.695.883.620

-

Vị trí 1 đường liên thôn còn lại

m2

 

 

10.800,0

1.260.000

13.608.000.000

-

Vị trí 2 đường liên thôn còn lại

m2

 

 

4.800,0

1.134.000

5.443.200.000

-

Vị trí 1 Các tuyến đường liên thôn còn lại

m2

 

 

3.000,0

1.150.000

3.450.000.000

 

Vị trí 1 Đường 513

m2

 

 

6.000,0

1.650.000

9.900.000.000

-

Vị trí 1 đường liên thôn (Ông Trợi đi TĐC)

m2

 

 

15.000,0

1.418.000

21.270.000.000

-

Vị trí 2 đường liên thôn (Ông Trợi đi TĐC)

m2

 

 

3.000,0

1.260.000

3.780.000.000

-

Đất vườn cùng thửa đất ở (=40% đất ở)

m2

 

0,4

60.000,0

1.260.000

30.240.000.000

 

Đất vườn cùng thửa đất ở vượt hạn mức (=20% TB đất ở khu vực)

m2

 

0,2

104.447,3

1.197.000

25.004.683.620

3

Đất xây dựng UBND xã Mai Lâm ( vị trí 1 ĐLT)

m2

TSC

 

3787,8

1.260.000

4.772.628.000

4

Đất xây dựng Tram Ytế xã Mai Lâm ( vị trí 1 ĐLT)

m2

DYT

 

874,7

1.260.000

1.102.122.000

5

Đất chợ xã Mai Lâm ( vị trí 2, ông trợi đi TĐC)

m2

DCC

 

7562,0

693.000

5.240.466.000

6

Đất giao thông thuỷ lợi

m2

DGT

 

4.144,8

 

0

7

Đất hoang bằng

m2

BCS

 

1953,0

 

0

8

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

Hộ gia đình sử dụng

m2

RST

 

30.157

12.000

361.884.000

B

båi th­êng tµi s¶n vËt kiÕn tróc:

 

 

 

 

 

45.970.825.213

I

Khu số 01:

 

 

 

 

 

18.660.528.889

 

Nhà ở các loại:

 

 

 

 

 

7.182.966.913

1

Nhà (cả móng) khung BTCT kết hợp xây tường D220, tường lăn sơn. quét vôi các mầu. nền lát gạchCeramic. hoặc XM hoa. lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh. Mái BTCT đổ tại chỗ (cao 3.6m - 4.2m)

m2

 

1

439,04

1.858.000

815.736.320

 

- Diện tích gác xép BTCT( Khối lượng đổ BTCT # 200 gác xếp nhà)

m3

 

1

130,56

2.029.000

264.906.240

 

- Diện tích lát gạch hoa

m2

 

1

201,28

120.000

24.153.600

2

Nhà (cả móng) xây tường D220. quét vôi các mầu. nền láng vữa XM cát. hoặc lát gạch bat. hoặc XM hoa. lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh. Mái ngói hiên gian thò đổ bằng BTCT (cao 3.2m - 3.6m)

m2

 

 

 

 

 

 

- Diện tích đổ bằng BTCT

m2

 

1

494,76

1.708.000

845.050.080

 

- Diện tích mái lợp ngói

m2

 

1

581,40

1.530.000

889.542.000

3

Nhµ x©y t­êng dµy 220, m¸i lîp ngãi, gian thß, hiªn b»ng, t­êng tr¸t v÷a nÒn l¸t g¹ch Cramic 400 x400, cao 3,4 m, l¾p ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh.

 

 

 

 

 

 

 

DiÖn tÝch lîp ngãi

m2

 

1

1029,60

1.200.000

1.235.520.000

 

DiÖn tÝch ®æ b»ng

m2

 

1

408,68

1.411.000

576.647.480

 

DiÖn tÝch l¸t g¹ch Ceramic 400x400,

m2

 

1

437,64

120.000

52.516.800

4

Nhµ ë t­êng x©y ®¸ D 220, m¸i ®æ BTCT # 200 chÞu lùc, nÒn l¸t g¹ch Ceramic 400x 400, cao 4,2 m, v«i ve ®iÖn chiÕu s¸ng hoµn chØnh .

 

 

 

 

 

 

 

M¸i BTCT ®æ t¹i chç

m2

 

1

602,10

1.531.000

921.815.100

 

DiÖn tÝch g¹ch men 400x400

m2

 

1

490,50

120.000

58.860.000

: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương