Số: 1669/btc-hcsn v/v: Tạm ứng kinh phí thực hiện đề án, dự án kh&CNtải về 9.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.63 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
---------------

Số: 1669/BTC-HCSN

V/v:Tạm ứng kinh phí thực hiện đề án, dự án KH&CN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------


Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 


Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm 1.b Điều 6 Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đã quy định mức tạm ứng kinh phí tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và cung cấp hàng hóa, dịch vụ tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí. Đồng thời cũng quy định mức tạm ứng tối đa không quá 30% dự toán bố trí này không áp dụng đối với các trường hợp đặc thù có hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với đặc thù và tình hình triển khai thực tế của hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hiện nay, trên cơ sở các ý kiến phản ánh của một số đơn vị thực hiện, cơ quan quản lý và ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 4282/BKHCN-TC ngày 26/12/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tạm ứng kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

- Đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện, việc tạm ứng kinh phí lần đầu thực hiện theo quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan chủ quản và chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học và công nghệ đảm bảo không vượt quá 50% tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và trong phạm vi dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao cho đề tài, dự án

- Việc tạm ứng kinh phí các lần tiếp theo; trình tự, thủ tục tạm ứng và thanh toán tạm ứng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&CN;
- KBNN; KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương