Số: 1639 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.86 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1639 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1689/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 9 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 08 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có Danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kon Tum;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nam, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1639 /QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
I. TẬP THỂ

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Nguyễn Đức Yên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum;

2. Ông La Xuân Thạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum;

3. Ông Rơ Châm Giáo, Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum;

4. Ông A Ngọc Mít, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

5. Ông Lâm Quang Vân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

6. Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

7. Ông Lê Văn Hồng, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

8. Ông Đỗ Thanh Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương