Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích18.88 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCSố: 1609/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 13 tháng 8 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt đề án “Áp dụng ISO hành chính công

phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND huyện Đồng Phú”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 422/TTr-SKHCN ngày 05/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt đề án “Áp dụng ISO hành chính công phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND huyện Đồng Phú” với các nội dung chính như sau:

1. Tên đề án: “Áp dụng ISO hành chính công phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND huyện Đồng Phú”.

2. Mục đích:

- Thiết lập hệ thống quản lý nhằm đảm bảo công việc quản lý hành chính công có chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của các tổ chức và cá nhân liên quan thông qua thực hiện các quá trình được xác định bằng việc xây dựng và văn bản hóa các thủ tục làm việc, các hướng dẫn công việc trong hệ thống quản lý hành chính. Hệ thống văn bản phải đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với đặc điểm điều kiện cụ thể của địa phương.

- Cung cấp dịch vụ hành chính có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu mong đợi của các tổ chức và công dân; Nâng cao trách nhiệm trong quá trình giải quyết các công việc, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới cách thức quản lý, nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp đồng thời tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tạo phương pháp làm việc khoa học, mọi quá trình đều được kiểm soát, loại bỏ thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm, ý thức phục vụ của công chức, cải thiện quan hệ của cơ quan với tổ chức và cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, mọi hoạt động được thể hiện bằng quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu ghi chép dễ hiểu, dễ thực hiện đối với cả công chức và người dân.

- Đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân và các tổ chức nhanh, gọn với phương châm chất lượng và đúng pháp luật, theo nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu vì lợi ích của người dân, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Cơ cấu lại hệ thống dịch vụ hành chính, làm cho tổ chức gọn nhẹ, thủ tục đơn giản, mở rộng quan hệ trực tiếp với công dân và các tổ chức, giảm tối đa các tổn phí về thời gian cũng như tiền bạc của Nhà nước và nhân dân.

3. Phạm vi áp dụng: tại 12 phòng, ban thuộc UBND huyện Đồng Phú.

4. Hình thức quản lý, thực hiện: UBND huyện Đồng Phú trực tiếp quản lý, thực hiện.

5. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ II, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Đơn vị đánh giá giám sát: Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT).

7. Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2008 - 4/2009.

8. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Công văn số 1463/UBND-VX ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách, lộ trình xây dựng và áp dụng ISO hành chính công.Điu 2. UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể đề án trên và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Giang Văn Khoa

: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương