Số: 1496 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích20.68 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1496 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1821/TTr-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1451/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 8 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 21 cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b). Nam ( 9b).KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH ĐƯỢC PHONG TẶNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số: 1496 /QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
1. ¤ng NguyÔn Träng §­êng, Vô tr­ëng Vô C«ng nghÖ th«ng tin, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

2. ¤ng Ph¹m Minh TiÕn, Phã Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

3. ¤ng Lª Xu©n C«ng, Vô tr­ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

4. ¤ng NguyÔn Hoµng Häc, Phã Vô tr­ëng Vô B­u chÝnh, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

5. ¤ng TrÇn Duy HiÕu, Phã Vô tr­ëng Vô KÕ ho¹ch Tµi chÝnh, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

6. Bµ NguyÔn ThÞ BÝnh, Phã Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty VTC, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

7. ¤ng NguyÔn Ngäc Minh, Tr­ëng phßng Phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh Côc Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng nghÖ và truyÒn th«ng, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

8. ¤ng Lª V¨n TuÊn, Tr­ëng phßng Phßng Ên ®Þnh vµ CÊp phÐp tÇn sè, Côc TÇn sè Vô tuyến điện, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

9. ¤ng NguyÔn Phó TiÕn, Tr­ëng phßng Phßng KÕ ho¹ch Côc øng dông Công nghệ thông tin, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

10. ¤ng Lý KiÖt, Thµnh viªn Héi ®ång Thµnh viªn, Phã Tæng Gi¸m ®èc TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

11. ¤ng T« M¹nh C­êng, Phã Tæng Gi¸m ®èc TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

12. Bµ Vò ThÞ XuyÕn, Tr­ëng ban Ban KÕ ho¹ch, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

13. Bµ §ç ThÞ S¬n, Tr­ëng ban Ban Thi ®ua - TruyÒn thèng, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

14. ¤ng TrÇn VÜnh Phóc, Phã Tr­ëng ban Ban ViÔn th«ng, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

15. ¤ng Vò TiÕn D­¬ng, Phã Tr­ëng ban Ban TiÕp thÞ B¸n hµng, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

16. ¤ng §inh Hång Quang, Ch¸nh V¨n phßng Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÖt Nam, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

17. ¤ng Tr­¬ng C«ng Minh, Gi¸m ®èc ViÔn th«ng Qu¶ng B×nh, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

18. ¤ng TrÇn ViÖt H­ng, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

19. ¤ng Hoµng Minh, Gi¸m ®èc Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh ViÔn th«ng, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

20. ¤ng TrÇn Quang Vinh, Gi¸m ®èc ViÔn th«ng Qu¶ng Ng·i, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng;

21. Bµ Bïi ThÞ LiÔu, Chñ tÞch Công đoàn, Tr­ëng khoa Khoa CËn l©m sµng th¨m dß chøc n¨ng, BÖnh viÖn §a khoa B­u ®iÖn, TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng.

Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.___________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương