Số: 1463/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích19.19 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1463/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1522/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 17 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 11 cá nhân thuộc tỉnh Sơn La (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Sơn La;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sơn La;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 11 b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH

Tập thể, cá nhân được tặng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1463/QĐ-TTgngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

____________________________

I. TẬP THỂ

1. Văn phòng Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

2. Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

3. Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

4. Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La,

5. Ban Quản lý dự án 747 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

6. Ban Quản lý dự án 747 huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La,

Đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Bà Trần Thị Thanh Bằng, Cán sự, Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

2. Ông Nguyễn Huy Huần, Phó Chánh Văn phòng, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

3. Bà Cầm Thị Ngọc Thiện, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức kiểm tra, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Văn phòng, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

5. Ông Ngô Huy Mai, Lái xe, Văn phòng, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

6. Ông Lò Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

7. Bà Phạm Thị Yến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

8. Ông Đỗ Văn Điều, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

9. Ông Hà Văn Cấp, Cán sự, Ban Quản lý dự án 747 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

10. Ông Cầm Chuân, Phó trưởng ban Ban Quản lý dự án 747 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

11. Ông Đinh Xuân Mến, Phó trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La,Đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

__________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương