Số: 1459 /sgdđt-ktkđclgd v/v Hướng dẫn tiếp theo Công văntải về 34.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích34.14 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 1459 /SGDĐT-KTKĐCLGD

v/v Hướng dẫn tiếp theo Công văn

số 887/SGDĐT-KTKĐCLGD

ngày 08/4/2015.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 4 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Các trường THPT, trường THCS&THPT;

- Các Trung tâm GDTX.

Tiếp theo Công văn số 887/SGĐT-KTKĐCLGD ngày 08/4/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tiếp tục thực hiện một số công việc như sau:

1. Cử đủ, đúng thành phần cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi tại các cụm thi 033 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và cụm thi 026 DHU do Đại học Huế chủ trì theo Công văn số 1404/SGDĐT-KTKĐCLGD v/v cử nhân sự tham gia công tác thi THPT quốc gia năm 2015 ngày 01/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cử không đủ người, Hiệu trưởng phải báo cáo kịp thời nguyên nhân, lý do để Sở có hướng giải quyết.

2. Phổ biến đến cán bộ, giáo viên của đơn vị lịch làm việc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 và lịch làm việc của cụm thi 033 (phụ lục kèm theo) của Công văn này.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc để khỏi trở ngại công việc chung./.

Nơi nhận : TL.GIÁM ĐỐC

-Như trên; TP. KHẢO THÍ-KĐCLGD

-Lưu VT, KTKĐ.

(Đã ký)Nguyễn Thanh Trung

Phụ lục


LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-KTKĐ ngày )


Thời gian

Nội dung

Từ 1/4 đến 30/4/2015

Các đơn vị thu Hồ sơ ĐKDT và nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm QLT. Sau ngày 30/04, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về các môn thi đã đăng ký.

Chậm nhất 20/4/2014

Kiểm tra kỹ và nhập dữ liệu hoàn chỉnh vào phần mềm QLT

- In danh sách tài khoản và mật khẩu truy cập thông báo và hướng dẫn thí sinh truy cập vào phần mềm QLT qua Internet để kiểm tra các thông tin về ĐKDT và phản hồi các sai sót (nếu có) trước ngày 30/04/2015 để điều chỉnh.

- In danh sách thí sinh ĐKDT theo mẫu trong phần mềm QLT, giao cho GV chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.


Từ 1/4 đến 30/5/2015

- Các đơn vị thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm QLT.

- Thông báo cho thí sinh thời điểm truy cập vào phần mềm QLT qua Internet để kiểm tra các thông tin về đăng ký xét tốt nghiệp THPT và phản hồi các sai sót trước ngày 30/05/2015 để điều chỉnh.

- In danh sách thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp THPT theo mẫu trong phần mềm QLT, giao cho GV chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.


30/4/2015

Kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu phần ĐKDT lần cuối cùng, tiến hành duyệt thông tin đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm QLT.

Từ 2/5 đến 4/05/2015

In danh sách học sinh ĐKDT:

- Danh sách thí sinh ĐKDT chỉ để xét công nhận TN THPT.

- Danh sách thí sinh ĐKDT để xét công nhận TN THPT và Tuyển sinh ĐHCD.

- Danh sách thí sinh ĐKDT để tuyển sinh ĐHCĐ.

Các danh sách trên in theo thứ tự a,b,c của tên thí sinh, theo lớp học sinh đang học, học sinh tự do.


Từ 5/5 đến 7/5/2015

Nộp hồ sơ ĐKDT cho Sở GD&ĐT phân theo từng loại cụm thi gồm:

1- Danh sách thí sinh ĐKDT;

2- Túi hồ sơ ĐKDT có chứa bản phô tô CMND, phong bì ghi địa chỉ và 2 ảnh 3x4.

3- Tập phiếu ĐKDT (phiếu số 1)

Lưu ý: mỗi cụm thi ( Chỉ xét TN THPT) hay (vừa xét TN THPT và tuyển sinh ĐHCĐ hay chỉ tuyển sinh ĐH-CĐ) gồm 3 loại hồ sơ trên, các loại hồ sơ sắp xếp theo thứ tự trong danh sách ĐKDT.


Từ 20/5 đến 25/5/2015

Kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu phần thông tin ĐK xét công nhận tốt nghiệp lần cuối cùng, tiến hành duyệt thông tin xét tốt nghiệp trên hệ thống phần mềm QLT.

Từ ngày 02/06 đến 04/06/2015

Nộp hồ sơ xét công nhận TN THPT về Sở:

- Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận TN THPT

- 1 phiếu đăng ký xét công nhận TN THPT (xếp theo thứ tự trong danh sách)


05/06/2015

Kiểm tra những phản hồi các sai sót về thông tin ĐKDT và xét tốt nghiệp của thí sinh, tổng hợp báo cáo về Sở bằng văn bản đề nghị điều chỉnh. (thông tin để nhận diện học sinh gồm có Họ tên, Số CMTND, ngày tháng năm sinh, nội dung cần điều chỉnh)

Chậm nhất 10/6/2015

Các đơn vị thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Chậm nhất

12/6/2015

In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

25/6/2015

Các đơn vị nhận thẻ dự thi cho thí sinh dự thi tại cụm địa phương (chỉ thi để xét công nhận tốt nghiệp) tại Phòng Khảo thí &KĐCL.

29/06/2015

Các điểm thi của cụm thi chỉ xét công nhận tốt nghiệp tiếp nhận văn phòng phẩm; hồ sơ thi tại phòng khảo thí.

7h30: Họp Lãnh đạo, thư ký các điểm thi.14h00: Họp toàn thể các thành viên của điểm thi.

30/6/2015

8 giờ: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại các điểm thi

Từ 01/7/2015 đến 04/7/2015

THI THEO LỊCH CỦA BỘ GD&ĐT

04/7/2015

16h30: Lãnh đạo Hội đồng thi, Ban thư ký tiếp nhận bài thi.

05/7/2015

7h30: Ban thư ký, ban làm phách triển khai công tác.


07/7/2015

14h00: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi, Ban thư ký và trưởng môn chấm thi.


08/7/2015

14h00: Họp toàn thể Ban chấm thi.

08/7/2015 đến 13/7/2015

Chấm thi

20/7/2015

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

24/7/2015

Các trường THPT nhận danh sách kết quả xét công nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận tạm thời. Các trường kiểm tra các thông tin về dữ liệu học sinh so với hồ sơ gốc lưu tại trường.

27/7/2015

Các trường báo cáo bằng văn bản tình hình kiểm tra về dữ liệu học sinh so với hồ sơ gốc.

Trước ngày 30/7/2015

Các đơn vị chuyển hồ sơ phúc khảo về phòng khảo thí.

02/8/2015

Ban Phúc khảo triển khai công tác

06/8/2015

Hoàn thành việc xét công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương