Số: 1420/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích13.43 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1420/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Tờ trình số 382/LHH ngày 21 tháng 7 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1400/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen

của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1420/QĐ-TTgngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

________________________________

1. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi (CAAT), Hội Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam;

2. Ông Lê Quang Nghiệp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi (CAAT), Hội Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.___________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương