Sè: 1384/Q§-ubndtải về 16.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.98 Kb.


uû ban nh©n d©n

tØnh yªn b¸i


Sè: 1384/Q§-UBND


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócYªn B¸i, ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 2008
quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt danh s¸ch tuyÓn sinh vµo líp 10

hÖ Trung häc phæ th«ng D©n téc Néi tró, n¨m häc 2008 - 2009


Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 2290/Q§-UBND ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸ - x· héi n¨m 2008;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2590/GD-§T ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 1997 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy ®inh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró;

Theo kÕt qu¶ xÐt duyÖt cña Héi ®ång tuyÓn sinh Tr­êng D©n téc néi tró tØnh ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2008;

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt danh s¸ch häc sinh vµo líp 10 hÖ Trung häc phæ th«ng D©n téc Néi tró tØnh Yªn B¸i, n¨m häc 2008 - 2009, cô thÓ nh­ sau:

1. Tæng sè häc sinh: 180 häc sinh, trong ®ã: Sè häc sinh diÖn chÝnh thøc: 150 häc sinh; diÖn dù phßng: 30 häc sinh.

2. C¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o:

a) Tr­êng Trung häc phæ th«ng D©n téc Néi tró:

- Sè häc sinh chÝnh thøc: 75 häc sinh.

- Sè häc sinh dù phßng: 15 häc sinh.

Chi tiÕt danh s¸ch theo Phô lôc 1 (kÌm theo).

b) Ph©n hiÖu Tr­êng Trung häc S­ ph¹m Yªn B¸i - thÞ x· NghÜa Lé:

- Sè häc sinh chÝnh thøc: 75 häc sinh.

- Sè häc sinh dù phßng: 15 häc sinh.

Chi tiÕt danh s¸ch theo Phô lôc 2 (kÌm theo).

§iÒu 2. HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc phæ th«ng D©n téc néi tró tØnh cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc cho häc sinh vµo häc t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o theo quy ®Þnh. Häc sinh hÖ trung häc phæ th«ng D©n téc néi tró cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Quy chÕ cña nhµ tr­êng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña tØnh vÒ chÕ ®é, tr¸ch nhiÖm ®èi víi hÖ trung häc phæ th«ng D©n téc néi tró vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh; Gi¸m ®èc c¸c së: Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­; HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc phæ th«ng D©n téc Néi tró; HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc S­ ph¹m Yªn B¸i vµ c¸c häc sinh cã tªn t¹i §iÒu 1 c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh.

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.N¬i nhËn:

- TT. UBND tØnh;

- Ban D©n téc tØnh;

- Nh­ §iÒu 3;

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;

- L­u: VT, VX.KT. chñ tÞch

phã chñ tÞch


Ph¹m ThÞ Thanh Trµ


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương