Số: 1331 /tb-shtttải về 25.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích25.85 Kb.
#6548


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số: 1331 /TB-SHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006


THÔNG BÁO

về việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư

liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cũng như cho người nước ngoài trong việc đăng ký nhãn hiệu vào Việt Nam, ngày 11.04.2006 Chính phủ Việt Nam đã nộp văn kiện gia nhập Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (sau đây gọi tắt là “Nghị định thư""Thoả ước"). Nghị định thư bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 11/7/2006.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo một số thông tin chủ yếu về Nghị định thư để phục vụ nhu cầu đăng ký nhãn hiệu của Việt Nam ra nước ngoài:


  1. Toàn văn Nghị định thư và Quy chế chung thi hành Thỏa ướcNghị định thư được đăng tải trên trang web của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại địa chỉ www.wipo.int/madrid/(bản gốc) và bản dịch ra tiếng Việt trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ http://www.noip.gov.vn (Mục Văn bản pháp luật/ Điều ước quốc tế).

  2. Danh sách thành viên của hệ thống Madrid được đăng tải trên trang web của WIPO tại địa chỉ www.wipo.int/madrid/, tính đến ngày 15/04/2006 gồm có:

2.1. Các quốc gia là thành viên của riêng Thoả ước (không phải là thành viên của Nghị định thư) gồm có: 1-An-giê-ri; 2-A-dec-bai-dan; 3-Bô-xni-a và Hec-ze-gô-vi-na; 4-Ai Cập; 5-Ka-dắc-xtan; 6-Li-bê-ri-a; 7-Xan Ma-ri-nô; 8-Xu-đăng; 9-Ta-gi-ki-xtan; 10-U-dơ-bê-ki-xtan;

2.2. Các quốc gia là thành viên của cả Thoả ước và Nghị định thư gồm có: 1-An-ba-ni; 2-Ac-mê-ni-a; 3-Áo; 4-Bê-la-rút; 5-Bỉ; 6-Bu-tan; 7-Bun-ga-ri; 8-Trung Quốc; 9-Crô-a-xia; 10-Cuba; 11-Síp; 12-Cộng hoà Séc; 13-Cộng hoà DCND Triều Tiên; 14-Pháp; 15-Đức; 16-Hung-ga-ri; 17-I-ran; 18-I-ta-li-a (Ý); 19-Kê-ni-a; 20-Kiếc-gi-xtan; 21-Lat-vi-a; 22-Lơ-xô-tô; 23-Lic-ten-tai; 24-Luych-xăm-bua; 25-Mô-na-cô; 26-Mông Cổ; 27-Ma-rốc; 28-Mô-dam-bic; 29-Na-mi-bi-a; 30-Hà Lan; 31-Ba Lan; 32-Bồ Đào Nha; 33-Cộng hoà Môn-đô-va; 34-Ru-ma-ni; 35-Liên bang Nga; 36-Xéc-bi và Mông-tê-nê-grô; 37-Si-e-ra Lê-ôn; 38-Xlô-va-ki-a; 39-Xlô-ven-nhi-a; 40-Tây Ban Nha; 41-Xoa-di-lân; 42-Thuỵ Sỹ; 43-Cộng hoà A rập Xi-ri; 44-Cộng hoà Ma-xê-đô-nia Nam Tư cũ; 45-U-krai-na; 46-Việt Nam;

2.3. Các quốc gia, tổ chức quốc tế là thành viên của riêng Nghị định thư (không phải là thành viên của Thoả ước) gồm có: 1-An-ti-goa và Ba-bu-da; 2-Úc; 3-Ba-ren; 4-Đan Mạch; 5-Et-xtô-nia; 6-Cộng đồng Châu Âu (EU); 7-Phần Lan; 8-Gioóc-di-a; 9-Hy Lạp; 10-Ai-xơ-len (Băng đảo); 11-Ai-len; 12-Nhật Bản; 13-Li-tua-ni-a; 14-Na uy; 15-Hàn Quốc; 16-Xinh-ga-po; 17-Thuỵ Điển; 18-Thổ Nhĩ Kỳ; 19-Tuốc-mê-ni-xtan; 20-Anh quốc; 21-Hoa Kỳ; 22-Dam-bi-a.


  1. Nghị định thư là sự phát triển của hệ thống nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước, vì vậy các nguyên tắc cơ bản của Thoả ước đã trở thành nguyên tắc chung của cả hệ thống Madrid, theo đó để đăng ký (yêu cầu bảo hộ) nhãn hiệu tại một hoặc nhiều quốc gia khác hoặc tại tổ chức quốc tế cũng là thành viên của Thoả ước hoặc Nghị định thư, tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ cần làm một đơn đăng ký duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất, nộp cho một cơ quan duy nhất là Văn phòng quốc tế của WIPO thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

  2. Nghị định thư không thay thế mà cùng tồn tại với Thoả ước. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ có thể đăng ký nhãn hiệu theo Thoả ước khi yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ quốc gia nào là thành viên của Thoả ước (bất kể thành viên đó có tham gia Nghị định thư (thuộc danh sách nêu tại mục 2.2 trên đây) hay không tham gia Nghị định thư (thuộc danh sách nêu tại mục 2.1 trên đây), và chỉ có thể đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư khi yêu cầu bảo hộ tại những quốc gia hoặc tổ chức quốc tế là thành viên của Nghị định thư mà không phải là thành viên của Thỏa ước (thuộc danh sánh nêu tại mục 2.3 trên đây).

  3. Tổ chức, cá nhân của Việt Nam đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư có một số điều kiện thuận lợi hơn so với đăng ký nhãn hiệu theo Thoả ước, đó là:

5.1. Có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được đăng ký tại Việt Nam như trong trường hợp nộp đơn đăng ký quốc tế theo Thỏa ước;

5.2. Có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở Việt Nam bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế;

5.3. Có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư.


  1. Trong cùng một đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thoả ước và/hoặc Nghị định thư, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng với các trường hợp sau đây:

6.1. Trường hợp các nước được chỉ định đều là thành viên của Thoả ước (thuộc một trong các danh sách nêu tại mục 2.1 hoặc 2.2 trên đây), đơn đăng ký quốc tế phải làm theo mẫu MM1 và chỉ được nộp sau thời điểm nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam;

6.2. Trường hợp các nước được chỉ định đều là thành viên của riêng Nghị định thư và không là thành viên của Thoả ước (thuộc danh sách nêu tại mục 2.3 trên đây), đơn đăng ký quốc tế phải làm theo mẫu MM2 và chỉ được nộp sau thời điểm nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký tại Việt Nam;

6.3. Trường hợp các nước được chỉ định bao gồm cả hai trường hợp nêu tại điểm 6.1 và 6.2 trên đây, đơn đăng ký quốc tế phải làm theo mẫu MM3 và chỉ được nộp sau thời điểm nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam;

Chủ sở hữu đăng ký quốc tế theo Nghị định thư hoặc theo Thoả ước đều có thể nộp đơn yêu cầu mở rộng lãnh thổ bảo hộ sang các nước khác trong Liên hiệp Madrid, theo mẫu MM4.

Các Mẫu đơn đăng ký quốc tế nêu trên (MM1, MM2, MM3 và MM4) được đăng tải trên trang web của WIPO bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, tại các địa chỉ: www.wipo.int/madrid/en/forms/www.wipo.int/madrid/fr/forms/

7. Các khoản phí đối với đơn đăng ký quốc tế theo Thoả ướcNghị định thư và Chương trình tính phí tự động được đăng tải trên trang web của WIPO, tại địa chỉ www.wipo.int/madrid/en/fees/

Phí gửi đơn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu và các thủ tục liên quan quy định tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30.12.2004 được áp dụng chung cho đơn nộp theo Thỏa ước và theo Nghị định thư.


  1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hướng dẫn cụ thể hơn về hệ thống Madrid có thể liên hệ trực tiếp với Cục Sở hữu trí tuệ.

CỤC TRƯỞNG

Phạm Đình Chướng

(Đã Ký)

Nơi nhận:

- Các Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;

- Trung tâm Thông tin (để công bố);- Lưu VT, PCCSКаталог: NOIP -> RESOURCE.NSF -> vwSelectImageResourceUrl
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị ĐỊnh số 42/2003/NĐ-cp của chính phủ ngàY 02-05-2003 Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 54/2000/NĐ-cp (03/10/2000) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 54/2000/NĐ-cp ngàY 03 tháng 10 NĂM 2000 VỀ BẢo hộ quyền sở HỮu công nghiệP ĐỐi với bí MẬt kinh doanh, chỉ DẪN ĐỊa lý
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 12/1999/NĐ-cp (06/03/1999) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 12/1999 NĐ-cp ngàY 06 tháng 3 NĂM 1999 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực sở HỮu công nghiệp chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 61/2002/NĐ-cp ngàY 11 tháng 06 NĂM 2002 VỀ chế ĐỘ nhuận bút chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 13/2001/NĐ-cp (20/04/2002) nghị ĐỊnh số 13/2001/NĐ-cp của chính phủ ngàY 20-04-2001 Về bảo hộ giống cây trồng mới chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> QUỐc hội luật số: 36/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 25.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương