Số: 1254/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.33 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1254/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 25/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1071/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 11 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

Các tập thể và các cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1254/QĐ-TTgngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
I. TẬP THỂ

1. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

2. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2009 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁC CÁ NHÂN

1. Ông Phùng Anh Tiến, Trưởng Khoa Quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

2. Ông Bùi Khắc Toàn, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

3. Ông Bùi Quý Ngọc, Giám đốc Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

4. Ông Ninh Quang Hải, Phó Trưởng Khoa Tại chức, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

5. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

6. Ông Vũ Minh Đức, Trưởng Phòng Thí nghiệm hoá vi sinh, Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

7. Ông Cù Huy Đấu, Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng;

8. Ông Vũ Sĩ Tuấn, Trưởng Khoa Đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, Bộ Xây dựng;

9. Ông Lê Quang Thực Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng, Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, Bộ Xây dựng,Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

____________________________________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương