Số: 119/QĐ-ubndtải về 16.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích16.04 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/QĐ-UBND


Quảng Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

để khai thác đá tại mỏ đá Granitogneis thôn Hòa Vân,

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 15/5/2001 của UBND tỉnh về việc cho phép Cảng Kỳ Hà được khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Granitogneis Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ngày 18/12/2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 11/01/2016,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) để khai thác đá tại mỏ đá Granitogneis xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh cấp phép khai thác tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 15/5/2001.

- Số lượng VLNCN được sử dụng như sau:

Thuốc nổ các loại: 45.000 (bốn mươi lăm nghìn) kg;

Kíp nổ các loại: 45.000 (bốn mươi lăm nghìn) cái;

Mồi nổ: 1.000 (một nghìn) quả.

- Thời gian sử dụng: đến hết tháng 12 năm 2016.Điều 2. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Chỉ được mua, vận chuyển, bảo quản và sử dụng số lượng VLNCN nói trên vào đúng mục đích khai thác đá tại mỏ đá Granitogneis, thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong phạm vi diện tích mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 15/5/2001.

2. Việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về VLNCN và Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp.

Không được lưu giữ VLNCN qua đêm tại công trường, bãi nổ.

3. Khi sử dụng VLNCN để nổ mìn tại khu vực nói trên, đơn vị phải thông báo kế hoạch, địa điểm, thời gian nổ mìn cho chính quyền, nhân dân địa phương trong vùng, các đơn vị xung quanh biết; có kế hoạch di dời người, thiết bị ra khỏi vùng bán kính nguy hiểm khi nổ mìn để phòng tránh tai nạn; đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

4. Thực hiện đúng việc báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng VLNCN của đơn vị cho Sở Công Thương và các ngành chức năng liên quan để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam và các ngành chức năng liên quan, đơn vị cung ứng VLNCN căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn;

- CPVP (đ/c Trân);

- Lưu: VT, KTN.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký


Đinh Văn Thu


: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương