Số: 1179 /QĐ-ubnd yên Bái, ngày 16 tháng 6 năm 2016tải về 21.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích21.89 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1179 /QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 6 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách

nhà nước năm 2016 - Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách

Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) đợt 2UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 12/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 611/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2)

Căn cứ Văn bản số 146/TT.HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) đợt 2;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) đợt 2, với tổng mức vốn giao là 218.396 triệu đồng (Hai trăm mười tám tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 210.000 triệu đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).

- Vốn ODA và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách Trung ương: 8.396 triệu đồng (Tám tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).(Chi tiết như các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 3;

KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thống kê;

(Đã ký)

- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;

Tạ Văn Long

- Phó VP.UBND tỉnh (Đ/c Yên);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, XD, TH.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương