Số : 27 /2000/QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích6.27 Kb.
#14008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
 Số : 27 /2000/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 20  tháng 7 năm  2000

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

          - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

          - Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

          - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường mầm non .

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 435/QĐ ngày 29/3/1980 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ Trường mẫu giáo và Quyết định số 260 QĐ/UB ngày 28/4/1977 của Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức nhà trẻ.

          Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Như Điều 3
- Công báo
- Lưu VP, (PC, HC), Vụ GDMN.

Каталог: cgtdt -> web -> images -> upload1 -> file -> doc
doc -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
doc -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
doc -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
doc -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
doc -> Về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục
doc -> BỘ TÀi chính-bộ thưƠng mại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
doc -> BỘ TÀi chính số: 93/2002/tt-btc

tải về 6.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương