�\rtf1\ansi \deff96\deflang1033{\fonttbl{\f96\fswiss\fcharset0\fpr VnTime;}{\f97\fswiss\fcharset0\fpr VnTimeH;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue0tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.83 Kb.
�\rtf1\ansi \deff96\deflang1033{\fonttbl{\f96\fswiss\fcharset0\fprq2 .VnTime;}{\f97\fswiss\fcharset0\fprq2 .VnTimeH;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0; \red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128; \red192\green192\blue192;}{\stylesheet{\qj\fi567\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 \snext0 Normal;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}{\s15\qj\fi567\sa120\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640 \f96\cf2 \sbasedon0\snext15 footer;}{\s16\qj\sa120\nowidctlpar \box\brdrs\brdrw15\brsp20 \pvpara\phpg\posx2382\posy45\absh799\absw2083\dxfrtext180\dfrmtxtx180\dfrmtxty0 \f96\cf2 \sbasedon0\snext16 BIEU TUONG;}{\s17\qj\fi567\sa120\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640 \f96\cf2 \sbasedon0\snext17 header;}{ \s18\qc\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 \sbasedon0\snext18 Giua;}{\s19\qc\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 \sbasedon0\snext19 giua;}{\s20\qc\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 \sbasedon0\snext20 Center;}{\s21\qc\sa120\nowidctlpar \i\f96\cf2 \sbasedon0\snext21 Centered;}} {\info{\title C\'abng v\'a8n}{\author Nguyen Dai Vu}{\operator Pham Bich Ngoc}{\creatim\yr1998\mo11\dy27\hr18\min15}{\revtim\yr1998\mo12\dy7\hr17\min43}{\version1}{\edmins0}{\nofpages0}{\nofwords0}{\nofchars0}{\vern49203}} \paperw11907\paperh16840\margl1797\margr1797 \widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphcaps0\formshade \fet0\sectd \psz9\linex0\endnhere\titlepg {\header \pard\plain \qj\fi567\sa120\nowidctlpar\pvpara\phmrg\posxr\posy0 \f96\cf2 {\field{\*\fldinst PAGE }{\fldrslt 2}} \par \pard \qj\fi567\ri360\sa120\nowidctlpar \par }{\headerf \pard\plain \s17\qc\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640 \f96\cf2 {\b\f97\fs20 v\'a8n ph\'dfng qu\'e8c h\'e9i}{\f97 \tab }{\f97\fs20 c\'ac s\'eb d\'f7 li\'d6u lu\'cbt vi\'d6t nam LAWDATA \par }}{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta )}} {\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8 \pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \qc\sb120\sa320\keepn\nowidctlpar \f96\cf2 {\b\f97\fs32\expnd4\expndtw24 C\'abng v\'a8n \par }\pard \qc\sa120\keepn\nowidctlpar {\b\f97\fs20\expnd4\expndtw24 c\'f1a Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc Vi\'d6t Nam s\'e8 424-CV/NH3 ng\'b5y 2-6-1997 V\'d2 t\'a8ng c\'ad\'eang ch\'d8 \'ae\'b9o c\'abng t\'b8c gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa c\'f1a\line Thanh tra chi nh\'b8nh Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc\line \'ae\'e8i v\'edi c\'b8c T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng} \par \pard \qj\fi567\sa120\nowidctlpar \par \pard\plain \s19\qc\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 {\b\i K\'ddnh g\'f6i: c\'b8c \'ae\'e5ng ch\'dd gi\'b8m \'ae\'e8c chi nh\'b8nh\line Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc t\'d8nh, th\'b5nh ph\'e8. \par }\pard\plain \qj\fi567\sa120\nowidctlpar \f96\cf2 \par 1. Ho\'b9t \'ae\'e9ng gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa c\'f1a Thanh tra chi nh\'b8nh Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc th\'eai gian qua \'ae\'b7 c\'e3 b\'ad\'edc ph\'b8t tri\'d3n m\'edi, b\'ad\'edc \'ae\'c7u \'ae\'b7 g\'e3p ph\'c7n ki\'d3m so\'b8t v\'dc m\'ab vi \'d6c ch\'cap h\'b5nh c\'b8c quy ch\'d5 qu\'b6n l\'fd c\'f1a Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc, \'ae\'b8nh gi\'b8 xu h\'ad\'edng ho\'b9t \'ae\'e9ng c\'f1a t\'f5ng T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng v\'b5 to\'b5n h\'d6 th\'e8ng ng\'a9n h\'b5ng n\'ad\'edc ta. \par H\'c7u h\'d5t c\'b8c chi nh\'b8nh Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc \'ae\'b7 ch\'d8 \'ae\'b9o s\'b8t, c\'f4 th\'d3 ho\'b9t \'ae\'e9ng n\'b5y, n\'aan \'ae\'b7 gi\'f3p l\'b7nh \'ae\'b9o ng\'a9n h\'b5ng c\'b8c c\'cap trong \'aei\'d2u h\'b5nh ho\'b9t \'ae\'e9 ng qu\'b6n l\'fd v\'b5 ki\'d3m so\'b8t theo ch\'f8c n\'a8ng c\'f1a Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc. \'a7i\'d3n h\'d7nh t\'e8t c\'e3 c\'b8c chi nh\'b8nh Ngh\'d6 An, Lao Cai, Thanh Ho\'b8, Nam \'ae\'denh, H\'b5 Nam, Lai Ch\'a9u, Gia Lai, Kon Tum.... \'ae \'c6c bi\'d6t, Thanh tra chi nh\'b8nh Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc ngh\'d6 An \'ae\'b7 t\'f9 thi\'d5t l\'cbp, b\'e6 sung ch\'ad\'acng tr\'d7nh ph\'a9n t\'ddch, k\'d5t h\'eep ph\'a9n t\'ddch, gi\'b8m s\'b8t v\'edi c\'b8c ch\'d8 ti\'aau t\'f5 th\'ab ng tin ph\'dfng ng\'f5a r\'f1i ro \'ae\'d3 n\'a9ng cao hi\'d6u qu\'b6 c\'abng t\'b8c n\'b5y. \par Tuy nhi\'aan, \'eb m\'e9t s\'e8 chi nh\'b8nh, Gi\'b8m \'ae\'e8c ch\'ada quan t\'a9m \'ae\'d5n c\'abng t\'b8c gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa; c\'e3 n\'aci kh\'abng l\'b5m, kh\'abng b\'b8o c\'b8o ho\'c6c b\'b8o c\'b8o ch\'cbm, kh\'abng \'ae\'b8p \'f8ng y\'aau c \'c7u; c\'e3 n\'aci m\'b8y vi t\'ddnh \'ae\'b7 b\'de h\'ad h\'e1ng l\'a9u ng\'b5y, kh\'abng \'ae\'ad\'eec s\'f6a ch\'f7a, n\'aan kh\'abng v\'cbn h\'b5nh \'ae\'ad\'eec. \par 2. \'a7\'d3 n\'a9ng cao ch\'cat l\'ad\'eeng ho\'b9t \'ae\'e9ng gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa, ng\'b5y 24-5-1997, Th\'e8ng \'ae\'e8c Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc \'ae\'b7 ban h\'b5nh "Quy ch\'d5 gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa c\'f1a Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng Nh \'b5 n\'ad\'edc \'ae\'e8i v\'edi c\'b8c T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng ho\'b9t \'ae\'e9ng t\'b9i Vi\'d6t Nam" (theo Quy\'d5t \'ae\'denh s\'e8 137/Q\'a7-HN3). Tr\'aan c\'ac s\'eb n\'b5y, Ch\'b8nh Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng Trung \'ad\'acng \'ae\'b7 c\'e3 c \'abng v\'a8n h\'ad\'edng d\'c9n th\'f9c hi\'d6n, bao g\'e5m c\'b6 h\'ad\'edng d\'c9n ch\'ad\'acng tr\'d7nh ph\'c7m m\'d2m m\'edi \'ae\'b7 \'ae\'ad\'eec b\'e6 sung, s\'f6a \'ae\'e6i v\'b5 n\'a9ng c\'cap. \par Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc y\'aau c\'c7u c\'b8c \'ae\'e5ng ch\'dd Gi\'b8m \'ae\'e8c chi nh\'b8nh Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc t\'d8nh, th\'b5nh ph\'e8 quan t\'a9m ch\'d8 \'ae\'b9o th\'f9c hi\'d6n t\'e8t nh\'f7ng vi\'d6c sau \'ae\'a9y: \par 2.1. Y\'aau c\'c7u Ch\'b8nh Thanh tra chi nh\'b8nh \'ae\'b8nh gi\'b8 l\'b9i c\'abng t\'b8c gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa t\'f5 n\'a8m 1996 \'ae\'d5n nay t\'f5 \'ae\'e3 r\'f3t kinh nghi\'d6m \'ae\'d3 t\'a8ng c\'ad\'eang ho\'b9t \'ae\'e9ng n\'b5y t\'b9i \'ae\'de a ph\'ad\'acng. \par 2.2. T\'b9o \'aei\'d2u ki\'d6n v\'d2 ph\'ad\'acng ti\'d6n, b\'e8 tr\'dd c\'b8n b\'e9 c\'e3 kh\'b6 n\'a8ng v\'cbn h\'b5nh ch\'ad\'acng tr\'d7nh v\'b5 ph\'a9n t\'ddch ho\'b9t \'ae\'e9ng c\'f1a c\'b8c T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng tr\'aan \'ae\'dea b\'b5n. M \'e7i thanh tra chi nh\'b8nh c\'e3 \'ddt nh\'cat 1 m\'b8y vi t\'ddnh chuy\'aan l\'b5m gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa; b\'e8 tr\'dd 1 \'ae\'d5n 2 c\'b8n b\'e9 th\'f9c hi\'d6n th\'ad\'eang xuy\'aan nghi\'d6p v\'f4 n\'b5y. \par 2.3. Th\'ad\'eang xuy\'aan ch\'d8 \'ae\'b9o v\'b5 ki\'d3m tra ho\'b9t \'ae\'e9ng gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa c\'f1a Thanh tra Chi nh\'b8nh v\'b5 vi\'d6c c\'b8c T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng ch\'can ch\'d8nh c\'b8c vi ph\'b9m do Thanh tra chi nh\'b8nh th\'ab ng b\'b8o h\'b5ng th\'b8ng v\'b5 qu\'fd. \par 2.4. Th\'abng qua ho\'b9t \'ae\'e9ng gi\'b8m s\'b8t t\'f5 xa, Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc th\'abng b\'b8o \'ae\'d5n c\'b8c T\'e6ng Gi\'b8m \'ae\'e8c (Gi\'b8m \'ae\'e8c) T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng, T\'e6ng Gi\'b8m \'ae\'e8c (Gi\'b8m \'ae \'e8c) T\'e6 ch\'f8c t\'ddn d\'f4ng ph\'b6i t\'e6 ch\'f8c nghi\'aan c\'f8u v\'b5 ch\'d8 \'ae\'b9o c\'b8c \'ae\'acn v\'de thu\'e9c h\'d6 th\'e8ng th\'f9c hi\'d6n c\'b8c bi\'d6n ph\'b8p kh\'bec ph\'f4c v\'b5 ch\'can ch\'d8nh theo quy \'ae\'denh. \par 2.5. C\'b8c V\'f4: K\'d5 to\'b8n t\'b5i ch\'ddnh, Trung t\'a9m tin h\'e4c Ng\'a9n h\'b5ng ph\'e8i h\'eep v\'edi Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc nghi\'aan c\'f8u tr\'d7nh Th\'e8ng \'ae\'e8c Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc duy\'d6t trang b\'de b\'e6 sung m\'b8y vi t\'ddnh v\'b5 c\'b8c ph\'ad\'acng ti\'d6n c\'c7n thi\'d5t kh\'b8c cho h\'d6 th\'e8ng Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng trong c\'b6 n\'ad\'edc \'ae\'d3 ho\'b5n th\'b5nh t\'e8t nhi\'d6m v\'f4 \'ae\'ad\'eec giao. \par Trong qu\'b8 tr\'d7nh th\'f9c hi\'d6n, c\'e3 kh\'e3 kh\'a8n, v\'ad\'edng m\'bec ph\'b6n \'b8nh v\'d2 Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc (Thanh tra Ng\'a9n h\'b5ng Nh\'b5 n\'ad\'edc Trung \'ad\'acng) \'ae\'d3 nghi\'aan c\'f8u gi\'b6i quy\'d5t. \par } ?? ?? ?? ??
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương