Report on the course of production and sales activities in 2009 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009tải về 234.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích234.04 Kb.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúcLong An, ngày 09 tháng 5 năm 2009
REPORT

On the course of production and sales activities in 2009

Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
Following the world economic crisis appeared in third quarter of 2008, the market situation in 2009 will remain difficult and uncertain. Specialists are forecasting roughly a year without any growth for both Building Material and Real Estate businesses.

Tiếp theo cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra trong quý 3 năm 2008, tình hình thị trường trong năm 2009 sẽ vẫn còn khó khăn và chưa rõ ràng. Các chuyên gia dự báo sẽ là 01 năm không có bất kỳ tăng trưởng nào trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản.

Anyway, the recent very positive and aggressive economical measures implemented by the Vietnamese Government in early 2009 (the Tax reduction program as well as the significant decrease of interest state rates, just to mention a few) have set the path for real opportunities for well - structured and ambitious Companies.

Tuy nhiên, các biện pháp kinh tế rất tích cực và mạnh mẽ của chính phủ được áp dụng từ đầu năm 2009 (chỉ nêu ra ở đây một số biện pháp, ví dụ như chương trình giảm thuế, cũng như việc giảm đáng kể lãi suất cho vay) đã mở đường tạo ra những cơ hội thực sự cho những công ty có cơ cấu hợp lý và tham vọng.1. I am pleased to introduce to you our 2009 targets as below :

Tôi rất vui được giới thiệu với Quý vị mục tiêu năm 2009 như sau:Stt

No.

Chỉ tiêu -

Norms

Đvt –

Unit

Kế hoạch 2009

2009 plan

1

Doanh thu thuần -(Net Sales)

Đồng

1.250.000.000.000

2

Lợi nhuận sau thuế - (earning after tax)

Đồng

120.000.000.000

3

Vốn điều lệ (charter capital)

Đồng

680.704.850.000

4

Cổ tức - (dividend ratio)

%

12 - 15

2. Solutions - Các giải pháp

Following the implementation of the new Executive Committee of the Group on Jan 01, 2009, we have started to deploy in each entity the new 6 Orientations as well as the new management model.

Sau khi Ban điều hành mới đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2009, chúng tôi đã triển khai trong mỗi Công ty thành viên 6 định hướng mới cũng như mô hình quản lý mới.

We have defined in late 2008 6 Orientations for the coming three years. The first is of course related to the development of our key resources, people:

Vào cuối năm 2008 chúng tôi đã xác định 6 định hướng cho 3 năm tiếp theo. Định hướng đầu tiên hiển nhiên là liên quan đến việc phát triển con người - nguồn lực chủ yếu của chúng tôi.

Orientation 1: Strengthen the organization to prepare the future.

Định hướng 1: Củng cố tổ chức để chuẩn bị cho tương lai.

6 projects are supporting this orientation piloted by Mrs. Nguyen Thi Thu Hong, our Vice-General Director of Human Resources.

06 dự án được triển khai để hỗ trợ cho định hướng này do Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính – Nhân sự của chúng tôi điều phối.

The Main one, highly supported by the Minister of Science and Technology is our BIC project (Best in Class). Mainly related to the improvement of our internal and external processes, this project is aimed to structure, reinforce and increase our professionalism in every domain.

Dự án chính được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - là dự án BIC (Best In Class). Liên quan chủ yếu đến việc cải tiến các quy trình nội bộ và bên ngoài. Mục đích của dự án này là nhắm đến việc cơ cấu, củng cố và tăng cường tính chuyên nghiệp của chúng tôi trong mọi lĩnh vực.

Launched in July 2008, it is managed by Mr. Thai Van Anh, Vice-General Director of Manufacturing. Tremendous progress has been made since the launch of this very important project for Dongtam. We also have implemented a very complete and very detailed training plan for 2009 focusing on Sales efficiency and multi-tasking development in the Company.) We also have implemented a very complete and very detailed training plan for 2009 focusing on Sales efficiency and multi-tasking development in the Company

Được triển khai từ tháng 7/2008, dự án này do ông Thái Văn Anh, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất chủ trì. Những tiến bộ to lớn đã đạt được kể từ khi dự án rất quan trọng đối với Đồng Tâm này được triển khai. Chúng tôi cũng đã và đang thực hiện một kế hoạch huấn luyện rất chi tiết cho năm 2009 tập trung vào hiệu quả bán hàng và phát triển đa kỹ năng trong Công ty.Orientations 2&3: Enlarge our products range, diversify our Sales model & ensure the sales growth.

Định hướng 2& 3: Mở rộng ngành hàng, đa dạng hoá mô hình kinh doanh và đảm bảo tăng trưởng doanh số

Those plans are taking into account the developing complexity of the access to market. In 2009 we will strengthen our relationships with all constructions partners, like architects, designers as well as construction companies.

Các kế hoạch này tính đến việc phát triển nhiều cách khác nhau trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Trong năm 2009, chúng tôi sẽ tăng cường các mối quan hệ với toàn bộ các đối tác xây dựng như là các kiến trúc sư, nhà thiết kế cũng như là các công ty xây dựng.

Mr. Huynh Van Hoa, Vice-General Director of Sales & Marketing will prepare and deploy our Marketing 3 years plan for every family of products. The development plan will be carried out for the next three years focusing on synergies between our brands and products lines. In 2009 for example we will launch on the market a new Sanitary-ware line of products together with a new range of Paint & Putty. For this last product range we have already defined and the implementation is on-going, a new dedicated distribution network.

Ông Huỳnh Văn Hoà - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh và Marketing - sẽ soạn thảo và triển khai kế hoạch marketing 3 năm cho mỗi dòng sản phẩm. Kế hoạch phát triển sẽ được thực hiện trong 3 năm tới tập trung tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các thương hiệu/nhãn hàng và các dòng sản phẩm. Điển hình, trong năm 2009 chúng tôi sẽ đưa ra thị trường dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh mới cùng với sản phẩm sơn và bột trét mới. Đối với dòng sản phẩm Sơn và bột trét mới này chúng tôi đã và đang triển khai một hệ thống phân phối mới chuyên biệt cho dòng sản phẩm này.

Dongtamwindow(upvc windows and doors)will develop also its own distribution channels prioritizing direct access to the market and innovative solutions.

Công ty Dongtamwindow (với sản phẩm cửa sổ và cửa uPVC) cũng sẽ phát triển các kênh phân phối riêng của mình đặt ưu tiên cho việc tiếp cận trực tiếp thị trường và các giải pháp cải tiến.

Our Sales training plan will contribute to increase the professionalism and effectiveness of our sales force.

Kế hoạch đào tạo về bán hàng sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của lực lượng bán hàng của chúng tôi.

Last but not least to support the important network of Collaborative Shops, a Customer Service Center will be created in order to improve our response to all customers’ demands.

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng để hỗ trợ các cửa hàng cộng tác – một Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng sẽ được hình thành để thực hiện tốt hơn nữa việc phản hồi của chúng tôi đối với yêu cầu của khách hàng.Orientation 4: Implement the Supply Chain function

Định hướng 4: Triển khai chức năng chuỗi cung ứng

Directly inspired by our CEO, this orientation is mainly aimed to prepare the future.

With the continuous development of the Company and with market growing, it is dedicated to reinforce the distribution system and increase the professionalism of our « back-office ».

Việc triển khai chuỗi cung ứng trong hệ thống DongTam Group được thúc đẩy trực tiếp bởi Tổng Giám Đốc, định hướng này chủ yếu nhằm chuẩn bị cho tương lai. Với sự phát triển không ngừng của công ty và thị trường ngày càng được mở rộng, định hướng này dành cho việc củng cố hệ thống phân phối và nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ phận «  gián tiếp » (hậu phương).

A tremendous amount of work has been done since the launch of this project like the improvement of:  • our transport policies,

  • the definition of our products architecture tree,

  • the development of our distribution network with the launch of new Distribution Center in Hai duong province

  • and last but not least the launch of our VSM (Value Stream Map) project focusing on reducing time to market both in new products launching and current products. This initiative is targeting a significant improvement for the launch of new products on the market but also to ensure a better availability of all products and goods to our valuable customers. In other words to ensure the best Quality of Service while maximizing the profitability of company.

Một khối lượng công việc rất lớn đã được thực hiện kể từ khi triển khai dự án này chẳng hạn như là việc cải tiến:

  • Các chính sách vận chuyển của chúng tôi.

  • Xác định cây thư mục sản phẩm.

  • Phát triển mạng lưới phân phối với sự ra đời của trung tâm phân phối mới tại tỉnh Hải Dương.

  • Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là việc triển khai dự án “Lập sơ đồ dòng giá trị” tập trung vào việc giảm thời gian đưa ra thị trường cả sản phẩm mới lẫn sản phẩm hiện hành. Sáng kiến này hướng đến việc cải thiện đáng kể việc đưa sản phẩm mới ra thị trường đồng thời đảm bảo hàng hóa luôn sẵn có để phục vụ khách hàng. Nói cách khác, đảm bảo Chất lượng Dịch vụ tốt nhất cùng với việc tối đa hoá lợi nhuận của Công ty.

Orientations 5 & 6: Generate earnings after tax & optimize of working capital

Định hướng 5 & 6: Tạo ra lợi nhuận sau thuế và tối ưu hóa vốn lưu động

Last but not least, those Orientations are primarily dedicated to our shareholders. The financial ambitions for 2009 are high and commanded us to improve our management processes. Each entity manager has now to update regular reports and Management Letters to explain the situation and solutions implemented to ensure the success of their enterprise. A new Balanced Scorecard has been implemented in the Group and in each entity. This international model of management has been very quickly implemented in very early 2009. It is now almost fully operational.

Hai định hướng này để phục vụ trước tiên cho Quý cổ đông. Các tham vọng về tài chính trong năm 2009 là khá cao và đòi hỏi chúng tôi phải cải tiến quy trình quản lý. Giờ đây, từng Giám đốc Công ty thành viên phải thường xuyên cập nhật các báo cáo định kỳ và “Lá thư quản lý” nhằm giải thích tình hình và các giải pháp được áp dụng sự thành công của từng đơn vị. Mô hình quản lý quốc tế này đã được triển khai và áp dụng nhanh chóng ở cả Công ty mẹ lẫn các công ty con vào đầu năm 2009 và hiện đang vận hành hoàn chỉnh.

Those sets of new tools are of course targeting a better delegation of power at the right levels in the Company to ensure the best efficiency and quicker actions. It can also been seen as the main support to prepare the IPO in the coming years.

Các công cụ quản lý mới này dĩ nhiên hướng đến sự phân quyền tốt hơn cho các cấp trong Công ty đảm bảo được hiệu quả tốt nhất và xử lý nhanh hơn. Đây cũng có thể được xem là sự hỗ trợ chính yếu cho việc chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong các năm sau.

Mr Le Minh Phuc, Vice-General Director of Supply Chain is conducting an Inventory optimization project. Aimed to keep our stock in good conditions this program is deploying all “state-of-the-art” methodologies like ABC/FMR, VSM, management of end of life, optimization of new products launching etc… We will define and implement in 2009 what will become the “Dongtam Supply Chain Strategy” for 2010 onwards.

Ông Lê Minh Phúc - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Chuỗi cung ứng – đang thực hiện dự án tối ưu hoá hàng tồn kho. Để giữ cho hàng tồn kho luôn ở trong điều kiện tốt, chương trình này đang áp dụng các phương pháp luận tiên tiến nhất như là xác định sản phẩm sản xuất tồn kho – sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng, lập sơ đồ dòng giá trị, quản lý vòng đời sản phẩm, tối ưu hóa việc đưa sản phẩm mới ra thị trường … Chúng tôi sẽ xác định và áp dụng trong năm 2009 những điều sẽ trở thành “Chiến lược của chuỗi cung ứng Đồng Tâm” từ năm 2010 trở đi.

In 2009 we will also put in place a new “Rolling Forecast” in order to be able to better anticipate market trends and in order to better assure our year-end financial results.

Trong năm 2009, chúng tôi cũng sẽ áp dụng “Dự báo cuộn” nhằm có thể dự báo khuynh hướng thị trường được tốt hơn và để đảm bảo tốt hơn việc đạt được các kết quả tài chính vào cuối năm.

An ambitious Manufacturing Productivity plan has been launched under the leadership of Mr Thai Van Anh, Vice-General Director of Production. All entities are concentrating on delivering the necessary productivity in order to finance the development of the Company.

Một kế hoạch năng suất sản xuất đầy tham vọng đã được triển khai thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ông Thái Văn Anh – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất. Toàn bộ các công ty sản xuất đang tập trung cao độ vào việc mang lại hiệu quả cần thiết nhằm tài trợ cho sự phát triển của Công ty.

Similarly productivity plans are conducted by our Purchasing department lead by Mr. Vo Văn Nhiep – Vice General Director of Purchase .

Tương tự như vậy các chương trình năng suất đang được áp dụng tại bộ phận mua hàng do ông Võ Văn Nhiệp - Phó Tổng Giám Đốc Mua Hàng- phụ trách.3. Investement plan for 2009

Kế hoạch đầu tư năm 2009 Đơn vị tính/Unit : VNĐ

Stt

Diễn giải

Số tiền

A

Investment Projects of Dong Tam JS Corporation

Dự án do Công ty Cổ Phần Đồng Tâm đầu tư

296.000.000.000

.1

Project of Tan An – Long An residential and administrative area

Dự án khu đô thị hành chính Tân An - Long An

76.000.000.000

2

Projects of building houses for sales in Tan An – Long An residential and administrative area

Dự án xây nhà kinh doanh tại khu đô thị hành chính Tân An-Long An

85.000.000.000

3

Project of Northern Residential area in Le Loi street Quang Ngai City

Dự án khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, Thành phố Quảng Ngãi

50.000.000.000

4

Project of building Long Dinh – Long Can Residential Area in Long An province

Dự án xây dựng khu dân cư Long Định – Long Cang tỉnh Long An

85.000.000.000

B

Investment Project of Entity

Dự án do các Công ty con đầu tư

100.000.000.000

5

Project for the expansion of Thuan Dao Industrial Zone – in Ben Luc Long an province second phase 189 ha

Dự án mở rộng giai đoạn 2 khu công nghiệp Thuận Đạo-Bến Lức-Long An, qui mô189 ha

100.000.000.000

Tổng cộng (A) + (B) / Total

396.000.000.000

Project of Tan An – Long An residential and administrative area.

Dự án khu đô thị hành chính Tân An-Long An

• Project owner : Dong Tam Joint Stock Corporation

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đồng Tâm

• Project deployment - started in 2005 - Certificate for Land Use Right issued by the Long An people ‘s Committee in 2006. Infrastructure construction is started in 2007 - to be exploited from quarter 3 , 2009

Tình hình triển khai dự án: Dự án đã được triển khai năm 2005, được UBND tỉnh Long An giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006, khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2007, bắt đầu đưa vào khai thác từ quý 3 năm 2009.

• Total land area  : 766.163 m2 (of which 371.245 m2 is housing area)

Tổng diện tích đất của dự án : 766.163 m2 (trong đó đất kinh doanh là 371.245 m2)

• Total capital for infrastructure  : 800.000.000.000 VND

Tổng vốn đầu tư hạ tầng của dự án : 800.000.000.000 đồng

• Total investment capital in 2009  : 76.000.000.000 VND

Vốn dự kiến đầu tư trong năm 2009 : 76.000.000.000 đồng

Projects of building houses for sales in Tan An - Long An residential and administrative area

Dự án xây nhà kinh doanh tại khu đô thị hành chính Tân An-Long An

• Project owner : Dong Tam Joint Stock Corporation

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Project deployment Design and make the construction in 2009. Start trading from 2010

Tình hình triển khai dự án : Thiết kế và xây dựng trong năm 2009 . Bắt đầu kinh doanh từ năm 2010

Total floor area  : 24,000 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng : 24.000 m2

Total capital for house construction : 90.000.000.000 VND

Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà : 90.000.000.000 đồng

Expected Revenue  : 100.000.000.000 VND

Tổng doanh thu dự kiến : 100.000.000.000 đồng

Total iuvement capital in 2009  : 85.000.000.000 VND

Vốn dự kiến đầu tư năm 2009 : 85.000.000.000 đồng

Project of Northern Residential area in Le Loi street Quang Ngai City

Dự án khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, Thành phố Quảng Ngãi

• Project owner : Dong Tam Joint Stock Corporation

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đồng Tâm

• Project deployment : project approved by Quang Ngai people Committe in 2006 - On 28/12 /2007 Dong tam won the aution sale and the result of which was approved by Quang Ngai people Committe on Jan 04,2008. In 2009 – land levelling and details planning design . In 2010 – construction of the infrastructure and start trading from 2011 

Tình hình triển khai dự án : D án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2006. Công ty cổ phần Đồng Tâm trúng đấu giá ngày 28/12/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả đấu giá ngày 04/01/2008. Năm 2009: San lắp mặt bằng, thiết kế qui hoạch chi tiết. Năm 2010: Xây dựng hạ tầng. Năm 2011: Xây dựng nhà. Bắt đầu kinh doanh từ năm 2012.

Total area : 75.200 m2

Tổng diện tích của dự án : 75.200 m2

Total project investment capital  : 516.000.000.000 VND

Tổng vốn đầu tư của dự án : 516.000.000.000 đồng

• Planned investment in 2009  : 50.000.000.000 VND

Vốn dự kiến đầu tư năm 2009 : 50.000.000.000 đồng

Project of building Long Dinh – Long Cang Residential Area in Long An province – 52 ha

Dự án xây dựng khu dân cư Long Định – Long Cang tỉnh Long An, qui mô 52 ha

• Project owner : Dong Tam Joint Stock Corporation

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đồng Tâm

• Project deployment : approved by Long an ‘s People committe in 2008 – plan for compensation expense approved in 2009. Compensation and land clearance in 20009 – land levelling and filling and infrastructure construction in 2010

Tình hình triển khai dự án : D án đã được UBND tỉnh Long An thuận chủ trương năm 2008, phê duyệt chi phí đền bù năm 2009. Bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2009. San lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng năm 2010.

Total project area  : 520.000 m2

Tổng diện tích của dự án : 520.000 m2

Total project investment capital  : 300.000.000.000 VND

Tổng vốn đầu tư của dự án : 300.000.000.000 đồng

• Project aim: to provide land which may used for building residential houses, for transferring to resetlement project in Long an province

Mục tiêu của dự án : Cung cấp đất để xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các chủ đầu tư có nhu cầu thực hiện tái định cư cho các dự án đầu tư tại Long An.

Investment capital in 2009  : 85.000.000.000 VND

Vốn dự kiến đầu tư năm 2009 : 85.000.000.000 đồng

Project for the expansion of Thuan Dao Industrial Zone in Ben Luc Long an province – second phase 189 ha

Dự án mở rộng giai đoạn 2 KCN Thuận Đạo - Bến Lức-Long An, qui mô 189 ha

• Owner  : Dong Tam Industrial Zone Joint Stock Corporation.

Chủ đầu tư : Công ty CP KCN Đồng Tâm

• Project Deplyment : approved by Long an ‘s People Committe on 02/11/ 2006 – plan for land compensation expense approved by People Committe of Can Duoc District on 05/12/ 2007. Detailed contrucstion planning map scale 1 / 2000 approved by Long an ‘s People Committe on 20/12/ 2007. Compensation payment and land clearance in 2008. Land levelling and filling in 2009. Building infrastructure in 2010. Putting into exploitation from 2010

Tình hình triển khai dự án: D án đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt ngày 02/11/2006; UBND huyện Cần Đước phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại để thu hồi đất ngày 05 tháng 12 năm 2007; UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ngày 20 tháng 12 năm 2007. Năm 2008: Bồi thường, giải tỏa mặt bằng. Năm 2009: San lắp mặt bằng. Năm 2010: Xây dựng hạ tầng. Bắt đầu khai thác từ năm 2010.

• Total project area  : 189 ha

Tổng diện tích của dự án : 189 ha

Total project capital  : 950.000.000.000 VND

Tổng vốn đầu tư của dự án : 950.000.000.000 đồng

Total project revenue  : 1.450.000.000.000 VND

Tổng doanh thu của dự án : 1.450.000.000.000 đồng

Investment capital in 2009 : 100.000.000.000 VND

Vốn dự kiến đầu tư năm 2009 : 100.000.000.000 đồng

As you can see, despite the difficult economical environment in every part of the world nowadays, we are putting our efforts everywhere in the Company, to prepare the future. I am personally very confident in the ability of Dongtam Group to set-up the path for the best optimization to ensure further developments.

Như Quý vị thấy đó, bất chấp môi trường kinh tế khó khăn ở khắp nơi trên thế giới hiện nay, Công ty chúng tôi đang nỗ lực mọi mặt để chuẩn bị cho tương lai. Cá nhân tôi rất tin tưởng vào khả năng của Dongtam Group trong việc tạo ra hướng đi đến việc tối ưu hóa tốt nhất nhằm đảm bảo cho sự phát triển xa hơn nữa.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

TM BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC


ETIENNE LUCIEN LAUDETrang /

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương