Registrationtải về 276.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích276.12 Kb.


ĐĂNG KÝ/REGISTRATION


School:

Trường:

Student’s name:

Họ & tên thí sinh:

Class

Lớp:

Tel. Điện thoại học sinh

Alternative Tel. Điện thoại ba/mẹTopic No.

Chọn đề tài số:

Email:

 I agree to participate in “Brighten your future” contest and I acknowledge that I have to follow all terms and conditions of the contest.

Tôi đồng ý tham dự cuộc thi “Tỏa sáng tương lai” và tôi hiểu rằng tôi phải tuân thủ mọi quy định của cuộc thi.

TOPIC

Chủ đề: Tương lai – Bạn cần chuẩn bị gì?

Chủ đề 1: Nhiều học sinh có quan điểm chỉ cần học giỏi, đạt điểm cao trong các môn học là đủ. Một số học sinh lại chú trọng tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa. Theo bạn, quan điểm nào phù hợp nghề nghiệp hiện tại?

Chủ đề 2: Để trở thành “ Công dân Hiện đại” – Bạn trẻ cần trang bị những gì?

Chủ đề 3: Học ở nước ngoài là con đường tốt nhất để thành công trong tương lai. Em nghỉ thế nào về quan điểm trên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÃ BÀI DỰ THI: ……………………..

(do Hội đồng chấm ghi)
Lưu ý:

Bài viết bằng tiếng Anh được đánh máy khổ giấy A4, 500 chữ, font chữ Times New Roman cỡ 12, ghi đầy đủ Họ tên, nam, nữ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ trường, lớp, số điện thoại, email


MÃ BÀI DỰ THI: ……………………..

(do Hội đồng chấm ghi)
BÀI LUẬN/ YOUR ESSAY

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....Người viết

( ký và ghi rõ họ tên): system -> files
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
files -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CHÍnh phủ Số: 18
files -> Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Nghị ĐỊnh số: 149/2007/NĐ-cp ngàY 09 tháng 10 NĂM 2007 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực du lịCH
files -> THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
files -> BÁo cáo hiện trạng môi trưỜng tỉnh lạng sơn giai đOẠN 2011 2015 MỤc lụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương