QuyếT ĐỊnh v/v Thành lập “Ban trù bị chuyển đổi qtd khu vực tỉnh An Giang”tải về 8.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.21 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 707/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập “Ban trù bị chuyển đổi QTD khu vực tỉnh An Giang”


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ v/v chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, các Thông tri hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Xét tờ trình số 13/1998/TT.QKV ngày 27/03/1998 của Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng khu vực tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNHĐiều I: Thành lập “Ban trù bị chuyển đổi QTD khu vực tỉnh An Giang” sang Luật Hợp tác xã, gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Công Minh Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Hoàng Minh Giám đốc QTDKV - Thành viên.

- Ông Nguyễn Hữu Khịa Kiểm soát viên trưởng - Thành viên.

- Bà Huỳnh Thị Ri Đại diện thành viên - Thành viên.

- Ông Nguyễn Bao Vững Đại diện CH NH NN tỉnh - Thành viên.Điều II: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Trù bị chuyển đổi QTD khu vực tỉnh An Giang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/1997/TT-NHNN17 ngày 25/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký QTD ND, HTX tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ.

Điều III: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các ông, bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều III PHÓ CHỦ TỊCH

- Chi nhánh NHNN Tỉnh

- Lưu. (Đã ký)Nguyễn Minh Nhị
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương