QuyếT ĐỊnh v/v tách 2 xn đông lạnh thuộc Cty Thương nghiệp tổng hợptải về 10.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.52 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 779/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 23 tháng 9 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH

V/v tách 2 XN đông lạnh thuộc Cty Thương nghiệp tổng hợp

và Cty xuất nhập khẩu Nông thủy sản để thành lập

Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

- Căn cứ Chỉ thị số 500/TTg ngày 25/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban trù bị thành lập Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay tách Xí nghiệp đông lạnh Châu Thành thuộc Công ty Thương nghiệp tổng hợp An Giang và Xí nghiệp đông lạnh thuộc Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông thủy sản, để sáp nhập thành lập doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang.

Điều 2: Trưởng Ban trù bị để thành lập Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu, Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp và Công ty XNK Nông thủy sản có trách nhiệm kiểm kê tài sản 2 Xí nghiệp đông lạnh nêu ở Điều 1 để tiến hành giao nhận cho doanh nghiệp mới theo đúng nguyên tắc tài chính.

* Vốn và tài sản giao nhận gồm:

a) Vốn được đầu tư của 2 Xí nghiệp đông lạnh bao gồm tất cả các loại nguồn và công nợ phát sinh hợp lý.

b) Tài sản giao nhận gồm:

- Đối với Xí nghiệp đông lạnh Châu Thành thuộc Công ty Thương nghiệp tổng hợp: Toàn bộ nhà xưởng và trang thiết bị hiện trạng và mặt bằng tại Châu Đốc.

- Đối với Xí nghiệp đông lạnh thuộc Công ty XNK Nông Thủy sản: Toàn bộ nhà xưởng và trang thiết bị hiện trạng Xí nghiệp, các bè cá, trại giống Tân Hòa, Văn phòng Cty XNK Nông thủy sản, hãng nước mắm Chánh Hương và đất thuộc khuôn viên mở rộng xí nghiệp.

Điều 3: Thời điểm để xác định bàn giao là ngày 30/9/1995. Ngày tiến hành giao nhận xong chậm nhất vào ngày 10/10/1995.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản Doanh nghiệp Nhà nước, Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp và Giám đốc Công ty XNK Nông thuỷ sản tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu.
(Đã ký)

Lê Phú Hội
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương