QuyếT ĐỊnh v/v quy định đơn giá thuê đấttải về 12.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.2 Kb.
#22845


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 539/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 23 tháng 03 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định đơn giá thuê đất

tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2007UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 164TT/TC ngày 09/02/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá thuê đất tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007 như sau:


TT

Khu công nghiệp

Đơn giá thuê đất

USD/m2/năm

Đồng/m2/năm

1

Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

0,20

3.200

2

Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La

0,13

2.000


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; P. CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT; CVTNMT; TM.
Phạm Thị Bích Lựa


Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> ChuyenMuc -> TraCuuGiaDat
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TraCuuGiaDat -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TraCuuGiaDat -> Ủy ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 12.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương