QuyếT ĐỊnh v/v điều chỉnh giá bán điện khu vực nông thôn Tỉnh An Giangtải về 7.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.35 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 912/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 7 tháng 11 năm 1995QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh giá bán điện khu vực nông thôn Tỉnh An Giang.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Quyết định số 28/VGCP/TLSX ngày 29/5/1995 của Ban Vật giá Chính phủ.

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý và Phát triển Điện nước Nông thôn v/v điều chỉnh giá bán điện cho khu vực nông thôn theo quyết định 277/QĐ.UB ngày 07/05/94 của UBND Tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Nay điều chỉnh lại giá bán điện thuộc khu vực nông thôn Tỉnh An Giang cho các đối tượng sau:

- Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu sản xuất lúa và hoa màu: 475đ/KWh.

- Giá bán điện cho sản xuất nước sạch nông thôn: 750đ/KWh

- Các đối tượng giá điện còn lại vẫn áp dụng theo Quyết định 277/QĐ.UB ngày 07/5/1994 về giá bán điện ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang.ĐIỀU 2: Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/1995.

ĐIỀU 3: Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Điện lực, Trưởng Ban Quản lý và Phát triển Điện nước Nông thôn tỉnh An Giang, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, Thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Minh Nhị
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương