QuyếT ĐỊnh v/v đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghềtải về 9.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.68 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 862/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1989 và luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 21/6/1994.

Căn cứ điều 12 qui chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156-HĐBT ngày 07/5/1992 của Hội Đồng Bộ trưởng.

Căn cứ thông báo số 674/BXD-TCLĐ ngày 04/10/1995 của Bộ Xây dựng về việc đồng ý cho Xí nghiệp khảo sát Thiết kế An Giang được đổi tên và bổ sung ngành nghề.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU I: Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế An Giang được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng An Giang.

ĐIỀU II: Nhiệm vụ Công ty:

1- Lập dự án đầu tư.

2- Khảo sát thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi.

3- Qui hoạch chi tiết và thiết kế qui hoạch xây dựng các khu chức năng của đô thị và điểm dân cư tập trung.

4- Giám sát kỹ thuật xậy dựng. Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

5- Xây dựng thực nghiệm các công việc thụôc đề tài nghiên cứu của đơn vị được cơ quan nhà nước công nhận. Trang trí nội, ngoại thất có tính nghệ thuật đặc biệt trong xây dựng.

ĐIỀU III: Công ty Tư vấn Xây dựng An Giang phải làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban Kế hoạch tỉnh nội dung được bổ sung cho Công ty vá các đơn vị trực thuộc của Công ty theo luật định.

ĐIỀU IV: Công ty Tư vấn Xây dựng An Giang tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- UBKD Tỉnh PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở TC-VG

- SXD An Giang

- CT TVXD An Giang (Đã ký)

- Lưu VP UB Tỉnh


Nguyễn Minh Nhị: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương