QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹptải về 41.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích41.3 Kb.
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 478/QĐ-SGDĐT.CTHS-GDQP Đồng Tháp, ngày 21 tháng 11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹp
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 18/KHLT-SGDĐT-STNMT ngày 21/10/2009 của Sở Giáo dục và đào tạo, Sở tài nguyên và môi trường về việc phối hợp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2015;

Xét đề nghị của phòng CTHS - GDQP Sở Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2012.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng: CTHS-GDQP, GDMN, GDTH, GDTrH; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành; Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, các phó giám đốc (để biết)

- Lưu: VT. (Đã ký)
Phan Thị Thu Hà

TIÊU CHUẨN

CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN XANH – SẠCH – ĐẸP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 478 /QĐ – SGDĐT.CTHS-GDQP

ngày 21 tháng năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Tiêu chuẩn này quy định về công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch- Đẹp bao gồm: 9 tiêu chuẩn.

2. Áp dụng đối với trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Điều 2. Điều kiện và nguyên tắc

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định các nhà trường tự đánh giá nếu trường đã đạt chuẩn được quyền đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xét duyệt và công nhận đạt chuẩn. Cụ thể:- Đối với các trường thuộc phòng GDĐT:

+ Nhiệm vụ của nhà trường: Tự đánh giá xét thấy đạt chuẩn, làm bản đề nghị gửi về phòng GDĐT.

+ Nhiệm vụ của phòng GDĐT: Tổng hợp các bản đề nghị của trường, tiến hành kiểm tra, tổng hợp các trường đủ điều kiện đạt chuẩn gửi về Sở GDĐT đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.

- Đối với các trường THPT: Tự đánh giá nếu trường đủ điều kiện đạt chuẩn làm đề nghị gửi về Sở GDĐT yêu cầu kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.

Điều 3. Thời hạn công nhận

Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp là 5 năm.

Sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận, hằng năm nhà trường phải tự đánh giá, làm bản đề nghị gửi đến cấp có thẩm quyền để được kiểm tra và công nhận lại. Sở GDĐT xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt Xanh-Sạch-Đẹp.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN XANH-SẠCH-ĐẸP
Điều 4. Tiêu chuẩn đánh giá (9 tiêu chuẩn)

Tiêu chuẩn 1 : Công tác trồng cây (5 tiêu chí)

a. Nhà trường phải có sơ đồ qui hoạch việc trồng cây, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Phải trồng nhiều loại cây như : Cây bóng mát, cây cảnh, hoa,…

c. Có ghế đá đặt ở nơi có lối đi trong khu vực bóng mát, vườn hoa.

d. Phải sửa sang chăm bón thường xuyên cây trồng.

e. Có vườn thực vật, trồng nhiều loại cây phục vụ cho công tác giảng dạy, sơ cấp cứu cho học sinh …Tiêu chuẩn 2 : Giảm thiểu xói mòn đất (3 tiêu chí)

a. Trường phải có hệ thống cống, rảnh thoát nước hợp lý.

b. Phủ cỏ trồng các loại cây giữ đất.

c. Bờ kè bảo vệ các khu vực đất có thể bị xoái mòn.Tiêu chuẩn 3 : Quản lí rác thải (3 tiêu chí)

a. Có thùng rác, thùng rác phải có nắp đậy, hình thức đẹp.

b. Quyết định xử lí tốt nhất khi thùng rác đầy.

c. Khuyến khích tái chế, tái sử dụng vật phế liệu.Tiêu chuẩn 4 : Tiết kiệm điện nước (2 tiêu chí)

a. Thông báo tiền điện nước phải trả hàng tháng cho học sinh biết, thông qua sinh hoạt dưới cờ hoặc các hình thức khác.

b. Áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện nước có hiệu quả do học sinh đề xuất.

Tiêu chuẩn 5 : Xanh hóa nhà trường (4 tiêu chí)

a. Có cây cảnh bố trí thích hợp trong lớp, phòng làm việc.

b. Trang trí đẹp, bày trí khoa học lớp học, phòng làm việc, bàn học sinh không viết bẩn.

c. Đeo khẩu trang khi làm vệ sinh, dùng phấn không bụi.

d. Nhà vệ sinh giáo viên, học sinh luôn sạch sẽ. Lớp học, sân trường không mạng nhện, luôn sạch.

Tiêu chuẩn 6 : Các hoạt động vì môi trường (3 tiêu chí)

a. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề về chủ đề môi trường.

b. Tổ chức các cuộc thi về môi trường.

c. Tổ chức các buổi dã ngoại sinh hoạt môi trường.Tiêu chuẩn 7 : Theo dõi sự thay đổi môi trường của nhà trường (3 tiêu chí)

a. Ghi chép, chụp ảnh đối chiếu để thấy rõ sự thay đổi của đơn vị ; nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh.

b. Trưng bày những ghi chép hình ảnh thay đổi đó.

c. Động viên khuyến khích, mọi người tham gia chăm sóc, cải tạo môi trường của nhà trường.Tiêu chuẩn 8 : Phát huy những ảnh hưởng tích cực của nhà trường (3 tiêu chí)

a. Mời chuyên gia địa phương giúp trường tổ chức thực hiện các công việc trên.

b. Tham gia tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức trong cộng đồng : các chiến dịch làm sạch môi trường.

c. Giao lưu với các đơn vị, cộng đồng về chủ đề môi trường.Tiêu chuẩn 9 : Nơi có điều kiện (3 tiêu chí)

a. Làm một ao sinh thái hoặc khu non bộ, bố trí thích hợp.

b. Làm một khoảnh rừng tự nhiên (ở nơi thích hợp).

c. Ươm cây giống, phủ phân hữu cơ…** Chú ý : Đối với các đơn vị trường có điểm phụ thì việc đánh giá công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp bao gồm cả điểm phụ.

Chương III

KIỂM TRA, CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN XANH-SẠCH-ĐẸP
Điều 5. Trình tự kiểm tra, xét công nhận và thành phần kiểm tra

Trình tự kiểm tra, xét công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp như sau:

1. Nhà trường tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Chương II của tiêu chuẩn này, báo cáo kết quả và trình tự thực hiện như Điều 2.

2. Đoàn kiểm tra cấp huyện (phòng GDĐT): gồm đại diện Lãnh đạo phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách và Hiệu trưởng của các trường đã đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp, tiến hành kiểm tra, đánh giá các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT. Nếu thấy nhà trường đã đạt chuẩn phòng GDĐT làm văn bản đề nghị Sở GDĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp và tiền thưởng theo quy định.

3. Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (Sở GDĐT): gồm lãnh đạo phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách, đại diện của phòng GDĐT, giáo viên cốt cán ở các trường tiến hành kiểm tra, đánh giá. Nếu nhà trường đạt chuẩn thì Sở GDĐT ra quyết định công nhận và cấp Bảng công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.

Điều 6. Quy trình kiểm tra, công nhận

1. Nghe báo cáo chung của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá trường Xanh-Sạch-Đẹp (như điều 4).

2. Kiểm tra theo các tiêu chuẩn :

a. Kiểm tra các hồ sơ, sổ sách:

* Các đơn vị cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

+ Báo cáo việc triển khai xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp của đơn vị.

+ Phiếu tự chấm điểm của trường.

+ Biên bản kiểm tra trường Xanh – Sạch – Đẹp.

+ Phiếu chấm điểm của Phòng GDĐT (đối với những trường: Nhà trẻ, Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS).

Tất cả các hồ sơ trên của các trường đóng thành tập (03 bộ) để gi cho đoàn kiểm tra của Sở GDĐT.

* Sơ đồ qui hoạch cây trồng; kế hoạch chăm bón cây trồng; kế hoạch, hình ảnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi, buổi dã ngoại về môi trường ; Ghi chép, tập ảnh để đối chiếu thấy rõ sự thay đổi môi trường của trường ; tập ảnh chứng minh động viên khuyến khích mọi người tham gia chăm sóc , cải tạo môi trường của nhà trường ; Kế hoạch, hình ảnh chứng minh có mời chuyên gia địa phương giúp trường tổ chức thực hiện các công việc trên, tham gia tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, giao lưu với các đơn vị, cộng đồng về chủ đề môi trường.

b. Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trường;

c. Thu thập ý kiến của các cá nhân nhà trường.

3. Lập biên bản kiểm tra, đánh giá nhà trường về từng tiêu chuẩn và kết luận tổng hợp các tiêu chuẩn.

4. Lập bản đề nghị, trình Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị công nhận

Hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp nộp về Sở GDĐT (phòng CTHS-GDQP) bằng văn bản và qua địa chỉ Email: phongcthssv.sodongthap@moet.edu.vn bao gồm các loại hồ sơ sau:

1. Báo cáo của nhà trường về quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp theo từng tiêu chí đánh giá được quy định tại Chương II của tiêu chuẩn này.

2. Văn bản đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp do Trưởng phòng (phòng GDĐT), Hiệu trưởng (trường THPT) ký và đóng dấu.


Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 8. Trách nhiệm của nhà trường

Xây dựng kế hoạch phấn đấu và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn trường Xanh-Sạch-Đẹp; duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt sau khi được công nhận trường đạt chuẩn.Điều 9. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn để đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.

b. Đôn đốc, giám sát và kiểm tra các trường trong việc phấn đấu đạt chuẩn và duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được;

c. Kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào về việc đề nghị thu hồi Quyết định và Bảng công nhận đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp đối với nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy kết quả đạt được;

d. Hằng năm tiến hành tổng kết, phong trào xây dựng và trường được công nhận đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp;

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a. Đôn đốc, giám sát và kiểm tra các trường trong việc phấn đấu đạt chuẩn, duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được;b. Tiến hành thu hồi Quyết định và Bảng công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp đối với trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy kết quả đạt được;

c. Hằng năm tiến hành tổng kết, phong trào xây dựng và đánh giá công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp;
: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương