QuyếT ĐỊnh v/v: Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởngtải về 7.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.64 Kb.
#22660
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 525/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”; Hướng dẫn số 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Thi đua - Khen thưởng” của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc sở Bưu chính, viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, các Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Hội đồng TĐKTTW (B/c);

- Ban TĐKT TW (P.h);

- BCS Đảng Bộ BCVT;

- Công đoàn BĐVN;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Lưu VP, VT.Đỗ Trung Tátải về 7.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương