QuyếT ĐỊnh v/v ban hành mức thu phí vệ sinh trong phạm VI tỉnh An Giangtải về 19.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích19.98 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 828/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 04 tháng 10 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành mức thu phí vệ sinh trong

phạm vi tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) "Về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí";

- Căn cứ Thông tư 48/TC-TCT ngày 26/9/1992 "hướng dẫn thi hành quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch HĐBT (Nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí";

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Nay quy định mức thu phí vệ sinh, áp dụng thống nhất trong tỉnh An Giang theo danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Quản lý và sử dụng phí:

- Đơn vị thu phải nộp vào ngân sách Nhà nước 90% số phí thu được, còn lại 10% được giữ lại bổ sung chi phí hành chính và khen thưởng cán bộ, công nhân tham gia thực hiện.

- Mức chi cụ thể, đơn vị trao đổi thống nhất với Sở Tài chính Vật giá trong thực hiện, chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài chính theo đúng chế độ hiện hành.

Điều 3.- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thi hành quyết định này và thông báo công khai mức thu để nhân dân được biết.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực các quyết định, quy định do UBND các huyện, thị xã quy định có nội dụng trái với quyết định này.

Điều 5.- Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các cấp trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MỨC THU PHÍ VỆ SINH NỘI Ô THỊ XÃ, THỊ TRẤN

TRONG PHẠM VI TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 828/QĐ-UB

ngày 04 tháng 10 năm 1995 của UBND Tỉnh An Giang)


Số

TT

Đối tượng thu

Mức thu nội ô thị xã

Mức thu nội ô thị trấn

01

0203

04

0506

07

0809

10

Hộ nhà ở không SXKD, cơ quan

Các Công ty, xí nghiệp

Hộ nhà ở có kinh doanh

- Kinh doanh thương nghiệp

- Dịch vụ, gia công, sửa chữa

- Dịch vụ ăn uống

Trung tâm văn hóa, thể thao

Nhà hát


Khách sạn (mỗi phòng - thu)

Bến xe, bến tàu, bến phà

Bệnh viện, trung tâm y tế

Vựa trái cây, vựa cá

Sạp buôn bán ở chợ

6.000đ/tháng

25.000đ/tháng
8.000đ/tháng

10.000đ/tháng

20.000đ/tháng

25.000đ/tháng

100.000đ/tháng

3.000đ/tháng

100.000đ/tháng

100.000đ/tháng

100.000đ/tháng

6.000đ/tháng


3.000đ/tháng

10.000đ/tháng
4.000đ/tháng

5.000đ/tháng

10.000đ/tháng

10.000đ/tháng

50.000đ/tháng

2.000đ/tháng

50.000đ/tháng

50.000đ/tháng

50.000đ/tháng

3.000đ/tháng
Phụ chú:

- Khi giá cả biến động tăng từ 20% trở lên, Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm trình UBND Tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu trên.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương