QuyếT ĐỊNHtải về 15.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.79 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

––––––


Số: 1182/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––Yên Bái, ngày 14 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt kế hoạch chi tiết vốn bổ sung năm 2006 Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, cộng đồng; kế hoạch chi tiết vốn năm 2007 Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2007

––––––––––––––––CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-TTg ngày 18/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2006;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông báo số 9360/BKH-KTĐP< ngày 19/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo bổ sung vốn năm 2006 các dự án thuộc Chương trình 135 của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao kế hoạch bổ sung vốn năm 2006 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cán bộ xã, thôn và cộng đồng, Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 134/TTr- KHĐT ngày 29/6/2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết vốn bổ sung năm 2006 Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, cộng đồng; kế hoạch chi tiết vốn năm 2007 Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2007, với tổng vốn 7.012 triệu đồng (Bẩy tỷ, không trăm mười hai triệu).
Trong đó:

1- Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng vốn bổ sung năm 2006, thực hiện năm 2007: 620 triệu đồng (Đã giao kế hoạch tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 20/4/2007).

2- Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất vốn năm 2007: 6.392 triệu đồng (Đã giao kế hoạch tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006).

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Kho Bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Nh­ ®iÒu 3;- L­u: VT, TH.XD.

CHỦ TỊCH

Hoµng Xu©n Léc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương