QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”


Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôntải về 0.95 Mb.
trang17/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.95 Mb.
#543
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2.31 Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn.


 1. Quy hoạch hệ thống cung cấp điện cho các điểm dân cư nông thôn phải căn cứ vào khả năng điện khí hóa của từng vùng; cần tận dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, khí bi-ô-ga, đặc biệt là thủy điện nhỏ.

 2. Quy hoạch các tuyến điện trong điểm dân cư nông thôn phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông và kiến trúc, không được để đường dây đi qua những nơi chứa chất dễ nổ, dễ cháy.

 3. Phụ tải điện:

 • Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V (bảng 7.1).

 • Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã.

 • Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

 1. Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn: khu vực trung tâm xã hoặc liên xã phải đạt chỉ tiêu ≥3Lx, các đường khác ≥1,5Lx.

 2. Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

 3. Các tuyến điện trung và hạ thế cần tránh vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông có mặt cắt ngang lòng đường lớn, các khu vực sản xuất công nghiệp...

 4. Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp trong khu vực điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định hiện hành.

PHẦN PHỤ LỤC

Các phụ lục sau đây bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn. Khi có các văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung hoặc thay thế, phải tuân thủ các áp dụng các quy định của văn bản mới.

PHỤ LỤC 1. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng: • Điều 30: Thiết kế đô thị trong quy hoạch chung xây dựng đô thị;

 • Điều 31: Thiết kế đô thị trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.


PHỤ LỤC 2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU

 • Luật Đê điều 2006.


PHỤ LỤC 3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 • Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001.

 • Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


PHỤ LỤC 4. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 • Luật đường bộ số 26/2001/QH10

 • Luật đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

 • Luật hàng hải số 40/2004/QH11 ngày 14/6/2004.

 • Luật đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội.

 • Luật hàng không dân dụng số 66/2006/QH11 ngày 16/5/2006.

 • Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 • Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt.

 • Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

 • Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 về quản lý hoạt động bay.

 • Khoảng cách ly giữa sân bay với khu dân dụng (bảng PL4.1 và PL4.2).

Bảng PL4.1: Khoảng cách ly tối thiểu giữa sân bay và khu dân dụng (km)

TTT

Hướng cất cánh và hướng tuyến bay so với

khu dân dụng

Hạng sân bay

I

II

III

IV

a

Cất cánh cắt qua khu dân dụng
- Tuyến bay cắt khu dân dụng

5

10

20

30
- Tuyến bay không cắt khu dân dụng

5

10

15

15

b

Cất cánh và tuyến bay không cắt qua khu dân dụng

2

5

6

6

Ghi chú: Hạng sân bay được xác định theo chiều dài cơ bản đường băng hạ cất cánh như quy định trong bảng PL4.2 sau:

Bảng PL4.2: Phân hạng sân bay theo chiều dài đường băngHạng sân bay

I

II

III

IV

Chiều dài đường băng (m)

Dưới 800

8001200

12001800

Trên 1800

Phân hạng sân bay theo ICAO(*)

1

2

3

4

Ghi chú: (*) ICAO là tên viết tắt của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation Organization).
PHỤ LỤC 5. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 • TCVN 6706-2000: Chất thải nguy hại. Phân loại.

 • TCVN 6696-2000: Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về Bảo vệ môi trường.

 • TCXDVN 261-2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn. Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCXDVN 320-2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại. Tiêu chuẩn thiết kế.

 • Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

 • Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.


PHỤ LỤC 6. CẤP ĐỘC HẠI CỦA CÁC XÍ NGHIỆP, KHO TÀNG

 • TCVN 4449-1987: Phân loại xí nghiệp, kho theo cấp độc hại và khoảng cách ly vệ sinh.


PHỤ LỤC 7. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP

 • Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng nước cấp tập trung cho sinh hoạt của các đô thị, điểm dân cư nông thôn.

 • Quyết định số 1329/2002/BYT/QĐ ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng nước cấp cho phép uống trực tiếp.


PHỤ LỤC 8. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

 • Nước thải sinh hoạt khi xả ra vùng nước biển ven bờ tuân theo TCVN 5943-1995.

 • Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép tuân theo TCVN 6772-2000.

 • Nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước dùng cho thủy lợi tuân theo TCVN 6773-2000.

 • Nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh tuân theo TCVN: 6774-2000

 • Nước thải sinh hoạt sau trạm xử lý nước thải tập trung đạt TCVN 7222-2002.

 • Nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước mặt tuân theo TCVN 5942-1995.

 • TCVN 7382-2004: Chất lượng nước. Nước thải bệnh viện. Tiêu chuẩn thải.

 • TCVN 5945-2005 “Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải”.


PHỤ LỤC 9. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

 • Chất lượng không khí xung quanh điểm thải: TCVN 5937-2005.

 • Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh điểm thải: TCVN 5938-2005.

 • TCVN 5939-2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

 • TCVN 5940-2005: Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.

 • TCVN 6560-1999: Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.


PHỤ LỤC 10. CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy, ngày 29/6/2001.

 • Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

 • Chương 11 – Quy chuẩn xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25-9-1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về bậc chịu lửa và hạng sản xuất.


PHỤ LỤC 11. CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP

 • TCVN 5949-1998: Mức ồn tối đa cho phép trong khu dân cư.

 • TCVN 5948-1995: Mức ồn tối đa cho phép của phương tiện giao thông đường bộ.

 • TCVN 6436-1998: Mức ồn tối đa cho phép của phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ.

 • TCVN 5948-1999: Mức ồn tối đa cho phép của phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc.

 • TCVN 6962-2001: Mức rung động và chấn động tối đa cho phép của hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp đối với môi trường khu công cộng và dân cư.


PHỤ LỤC 12. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, KHU QUÂN SỰ

Các công trình quốc phòng, khu quân sự, phải được bảo vệ theo các quy định của Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự hoặc các quy định có liên quan khác còn hiệu lực.


PHỤ LỤC 13. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÁC DI TÍCH, THẮNG CẢNH

 • Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001.

 • Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Di sản văn hóa.PHỤ LỤC 14. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 • Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

 • Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

 • TCVN 4449-87: Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế.


PHỤ LỤC 15. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH GIAO THÔNG

 • TCXDVN 104-2007: Đường đô thị. Yêu cầu thiết kế.

 • TCVN 4054-2005: Đường ôtô. Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCVN 5729-1997: Đường ôtô cao tốc. Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCVN 4117-1985: Quy phạm thiết kế đường sắt khổ 1435.


PHỤ LỤC 16. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

 • TCDXVN 33-2006: Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCXD 233-1999: Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt.


PHỤ LỤC 17. BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

 • Luật điện lực.

 • Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương