QuyếT ĐỊnh về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạotải về 45.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích45.85 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1494/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo

năm học 2012 - 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 148/HĐND ngày 24/7/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận mức tạm giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2012 - 2013 là 16.464 biên chế (có danh mục kèm theo) không tính hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tăng 480 biên chế so với năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

- Ngành học mầm non: 149 biên chế;

- Bậc tiểu học: 81 biên chế;

- Bậc trung học cơ sở (khối Phòng Giáo dục và Đào tạo): 89 biên chế;

- Bậc trung học cơ sở trong trường cấp 2,3 và phổ thông dân tộc nội trú huyện: 24 biên chế;

- Bậc THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên: 134 biên chế;- Trường Cao đẳng Sư phạm: 3 biên chế.

Điu 2. Căn cứ kế hoạch biên chế được tạm giao, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Gíao dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định này thi hành kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
PHỤ LỤC TAM GIAO BIÊN CHẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND
ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Đơn vị

Biên chế năm học 2012 - 2013

I

Cấp tỉnh

3.189

1

Cao đẳng Sư phạm

96

2

THPT - TTGDTX

2.520

3

THCS trực thuộc

573

II

Các huyện, thị xã

13.275
- Mầm non

2.935
- Tiểu học

6.299
- THCS

4.041

1

Thị xã Đồng Xoaøi

1.252
- Mầm non

319
- Tiểu học

513
- THCS

420

2

Huyện Đồng Phú

1.323
- Mầm non

365
- Tiểu học

569
- THCS

389

3

Huyện Chơn Thành

911
- Mầm non

229
- Tiểu học

405
- THCS

277

4

Thị xã Bình Long

680
- Mầm non

120
- Tiểu học

303
- THCS

257

5

Huyện Lộc Ninh

1.653
- Mầm non

312
- Tiểu học

795
- THCS

546

6

Huyện Bù Đốp

807
- Mầm non

180
- Tiểu học

394
- THCS

233

7

Huyện Bù Đăng

2.156
- Mầm non

495
- Tiểu học

1.086
- THCS

575

8

Thị xã Phước Long

744
- Mầm non

150
- Tiểu học

358
- THCS

236

9

Huyện Bù Gia Mập

2.441
- Mầm non

504
- Tiểu học

1.283
- THCS

654

10

Huyện Hớn Quản

1.308
- Mầm non

261
- Tiểu học

593
- THCS

454
Tổng cộng

16.464

: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương