QuyếT ĐỊnh về viêc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghềtải về 23.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích23.16 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 666/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 25 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về viêc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề

nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Công văn số 2660/BNN-TCCB ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 205/TTr-SNN ngày 27/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban chỉ đạo nghề nông nghiệp), gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. Ban chỉ đạo:

1. Ông: Nguyễn Văn Tới - GĐ Sở NN & PTNT - Trưởng ban;

2. Ông: Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN & PTNT - P.Trưởng ban thường trực;

3. Ông: Huỳnh Văn Nghĩa CCT. Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban;

4. Bà: Bùi Thành Vinh - TP Kinh tế TX. Đồng Xoài - Thành viên;

5. Ông: Điểu NgLon Hơr - PTP Kinh tế TX. Bình Long - Thành viên;

6. Ông: Phạm Thế Hùng - TP Kinh tế TX. Phước Long - Thành viên;

7. Bà: Lê Thị Hồng - TP NN & PTNT. H. Bù Đăng - Thành viên;

8. Ông: Nguyễn An Dương - TP NN&PTNT. H. Bù Gia Mập - Thành viên;

9. Ông: Huỳnh Thanh Vũ - TP NN & PTNT. H. Bù Đốp - Thành viên;

10. Ông: Nguyễn Quang Hào - TP NN&PTNT. H. Chơn Thành - Thành viên;

11. Ông: Đào Đăng Hùng - PTP NN & PTNT .H. Đồng Phú - Thành viên;

12. Ông: Hồ Quang Khánh - PTP NN & PTNT .H. Lộc Ninh - Thành viên;

13. Ông: Nguyễn Văn Long - TP NN & PTNT .H. Hớn Quản - Thành viên;

14. Bà: Lê Thị Ánh Tuyết - GĐ TT Khuyến Nông- Khuyến ngư , Sở Nông nghiệp & PTNT - Thành viên.

2. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo:

1. Bà: Bùi Thị Đào - PCCT Chi cục Phát triển nông thôn - Tổ trưởng;

2. Ông: La Văn Trường - CV Chi cục Phát triển nông thôn - Tổ viên;

3. Ông: Nguyễn Viết Hoàn - CV Chi cục Phát triển nông thôn - Tổ viên;

4. Bà: Phan Thị Hảo - Kế toán Sở NN & PTNT - Tổ viên;

5. Ông: Lê Tiến Dũng - Phòng Kế hoạch-Dự án, Trung tâm Khuyến Nông- Khuyến ngư , Sở Nông nghiệp & PTNT - Tổ viên;Điều 2. Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I. Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo là cơ quan tư vấn tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phù hợp với kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, giải pháp, biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng liên quan trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

3. Tham mưu UBND tỉnh các chủ trương, văn bản chỉ đạo có liên quan đến đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có).

4. Phối hợp với các địa phương ( UBND huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn), các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

5. Hàng năm, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho UBND tỉnh và chỉ đạo việc thực hiện thanh, quyết toán các khoản chi phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật.II. Tổ giúp việc:

1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo kế hoạch của UBND tỉnh và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đào tạo nghề theo quy định.

2. Vận động, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành và mọi người dân để phối hợp triển khai công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả cao.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các huyện, thị xã và báo cáo tình hình thực hiện khi cấp trên có yêu cầu.Điều 3.

1. Trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp & PTNT, các thành viên ban chỉ đạo được sử dụng công chức, viên chức của đơn vị mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ do ban chỉ đạo giao.

2. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc do Sở Nông nghiệp & PTNT lập dự trù gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Giao Trưởng Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương