QuyếT ĐỊnh về việc sáp nhập và thành lập ấp mới thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 14.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.67 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1749/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập và thành lập ấp mới

thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc NinhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh tại Tờ trình số 550/UBND-NC ngày 14/8/2012 về việc sáp nhập và thành lập ấp mới; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1184/TTr-SNV ngày 27/8/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập và thành lập 01 ấp mới thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Xã Lộc Tấn:

a) Chuyển giao 87 hộ thuộc ấp 4B và 14 hộ thuộc ấp 12 xã Lộc Tấn về xã Lộc Thuận quản lý.

Sau khi chuyển giao 87 hộ thuộc ấp 4B và 14 hộ thuộc ấp 12 xã Lộc Tấn về xã Lộc Thuận quản lý, ấp 4B còn lại 32 hộ, ấp 12 còn lại 43 hộ.

b) Sáp nhập 32 hộ còn lại của ấp 4B vào ấp 12 xã Lộc Tấn quản lý.

Sau khi sáp nhập 32 hộ của ấp 4B vào ấp 12, ấp 12 xã Lộc Tấn có: 108 ha diện tích tự nhiên, dân số: 75 hộ, 318 nhân khẩu, thuộc ấp loại I.

c) Xã Lộc Tấn có 14 ấp, gồm: ấp Bù Núi A, ấp Bù Núi B, ấp 1B, ấp 6A, ấp 6B, ấp 4A, ấp 5A, ấp 5B, ấp 5C, ấp 5B57, ấp Cây Chặt, ấp Thạnh Động, ấp Thạnh Tây và ấp 12 (giảm 01 ấp).2. Xã Lộc Thuận:

a) Thành lập ấp 11 thuộc xã Lộc Thuận trên cơ sở điều chỉnh 120 ha diện tích tự nhiên của ấp 10 xã Lộc Thuận; dân số: 101 hộ, 324 nhân khẩu của ấp 12 và ấp 4B xã Lộc Tấn chuyển qua, 07 hộ, 58 nhân khẩu của ấp 10 xã Lộc Thuận. Ấp 11 có 120 ha diện tích tự nhiên; dân số: 108 hộ, 382 nhân khẩu; thuộc ấp loại II.

b) Xã Lộc Thuận có 12 ấp gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 3B, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10, và ấp 11 (tăng 01 ấp).

Sau khi sáp nhập 32 hộ còn lại của ấp 4B vào ấp 12 xã Lộc Tấn và thành lập ấp 11 xã Lộc Thuận, tổng số thôn, ấp, khu phố ở các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh là 130 thôn, ấp, khu phố (gọi tắt là ấp) gồm: xã Lộc An 09 ấp, xã Lộc Hoà 07 ấp, xã Lộc Hiệp 07 ấp, xã Lộc Tấn 14 ấp, xã Lộc Thạnh 05 ấp, xã Lộc Thiện 07 ấp, xã Lộc Thái 09 ấp, xã Lộc Thuận 12 ấp, xã Lộc Hưng 09 ấp, xã Lộc Điền 09 ấp, xã Lộc Thành 09 ấp, xã Lộc Khánh 06 ấp, xã Lộc Thịnh 06 ấp, xã Lộc Quang 06 ấp, xã Lộc Phú 07 ấp và thị trấn Lộc Ninh 08 khu phố.Điều 2. UBND huyện Lộc Ninh chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND xã Lộc Tấn, xã Lộc Thuận tổ chức cho nhân dân ấp mới tiến hành bầu Trưởng, Phó ấp, bàn giao ranh giới ấp, ổn định tổ chức và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương