QuyếT ĐỊnh về việc quy định về số lượng và tên gọitải về 14.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.97 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Số: 518/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 20 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định về số lượng và tên gọi

các phòng chuyên môn cấp huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ văn bản số 426/BNV-TCCB ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 191/TTr-SNV ngày 19 tháng 3 năm 2008,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm:

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Văn hoá và Thông tin;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Y tế;

- Thanh tra huyện;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện:

2.1 Thị xã Bắc Kạn:

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Quản lý đô thị;

2.2 Các huyện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phòng Công Thương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; trước mắt các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện theo nhiệm vụ hiện nay.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn theo số lượng, tên gọi theo quy định tại Quyết định này.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 3 năm 2008.Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4(t/h);

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT.HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- PVPTH;

- Lưu: VT, NC.23b
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Hà Đức Toại

: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương