QuyếT ĐỊnh về việc phân khai nguồn vốn kiên cố hoá kênh mương giao thông nông thôn năm 2006 2007tải về 34.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích34.76 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1650/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 8 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân khai nguồn vốn kiên cố hoá
kênh mương - giao thông nông thôn năm 2006 - 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-BTC, ngày 09 tháng 02 năm 2006, Quyết định số 512/QĐ-BTC, ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vay vốn tín dụng ưu đãi;

Xét Tờ trình số 851/TTr-SKHĐT, ngày 07/8/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân khai nguồn vốn kiên cố hoá kênh mương - giao thông nông thôn năm 2006 - 2007, cụ thể như sau:

Tổng số: 22,0 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Chương trình kiên cố hoá kênh mương: 6,5 tỷ đồng.

+ Chương trình giao thông nông thôn: 15,5 tỷ đồng.

(Cụ thể từng danh mục công trình có biểu chi tiết kèm theo)

- Về lãi suất cho vay: 0%

- Thời hạn trả nợ vốn vay:

+ Sau 1 năm (kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn).

+ Thời hạn trả nợ: 5 năm

- Nguồn trả nợ vốn vay:

+ Đối với các dự án kiên cố hoá kênh mương: Tỉnh sẽ cân đối, bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm để trả.

+ Đối với các dự án giao thông nông thôn: Các huyện tự vay, tự bố trí trả trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm của các huyện theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng.

- Nguồn vốn 13 tỷ đồng do Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình tạm ứng 3,0 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cửu Long tạm ứng 10,0 tỷ đồng, sẽ tiếp tục phân khai sau khi đã thu hồi nguồn vốn tạm ứng của 02 đơn vị nêu trên.


Điều 2. Căn cứ Kế hoạch phân khai nguồn vốn kiên cố hoá kênh mương - giao thông nông thôn năm 2006 - 2007, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Bình Minh, Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Trương Văn Sáu

KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ
KÊNH MƯƠNG - GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2006 - 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND,
ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục công trình

Địa điểm xây dựng

Kế hoạch vốn vay

Ghi chú

Tổng số
22.000
I. CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG:
6.500
1. Dự án kiên cố hoá kênh mương huyện Tam Bình

Huyện Tam Bình

3.000
2. Dự án kiên cố hoá kênh mương huyện Bình Minh

Huyện Bình Minh

3.500
II. CHƯƠNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN:
15.500
1. Huyện Bình Minh
4.000
- Đường Đông Bình - Đông Thạnh (từ quốc lộ 54 - xã Đông Thạnh)

Xã Đông Bình - Đông Thạnh

4.000
2. Huyện Long Hồ
4.000
- Đường Cái Tắc - Miễu Ông

Xã Long Phước - Phú Đức

3.000

Đắp nền đường

- Cầu Kho

Xã Lộc Hoà

1.000
3. Huyện Mang Thít
4.000
- Nạo vét kênh Ruột Ngựa xã Chánh An

Xã Chánh An

1.000
- Cầu Nhơn Phú

Xã Nhơn Phú

3.000
4. Huyện Trà Ôn
3.500
- Đường Nhà Thí - Trà Côn

Xã Trà Ôn - Tân Mỹ

3.000
- Đường vành đai trung tâm xã Hoà Bình

Xã Hoà Bình

500
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương