QuyếT ĐỊnh về việc phân bổ biên chế dự bị năm 2009 cho các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh longtải về 44.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích44.26 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1167/QĐ-UBND

Vĩnh Long , ngày 27 tháng 5 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ biên chế dự bị năm 2009 cho các sở,
ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BNV, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2009 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình số 156/TTr-SNV, ngày 15/5/2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ biên chế dự bị năm 2009 cho các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức dự bị của các sở, ban ngành và các huyện, thành phố đúng theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giao biên chế dự bị đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị thực hiện đúng theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Đấu

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ DỰ BỊ NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1167 /QĐ-UBND,
ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Stt

Tên đơn vị

Chỉ tiêu phân bổ năm 2009

Ghi chú

A

NGÀNH TỈNH1

Văn phòng UBND tỉnh

2
2

Sở Nội vụ

2
3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4
4

Sở Xây dựng

2
5

Sở Khoa học và Công nghệ

2
6

Sở Giao thông vận tải

2
7

Sở Tài chính

2
8

Sở Tài nguyên và Môi trường


Chi cục Môi trường

3
9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2
10

Sở Y tế

2
11

Sở Giáo dục và Đào tạo

2
12

Sở Nông nghiệp và PTNT

3
13

Sở Thông tin và Truyền thông

2
14

Sở Tư pháp

3
15

Ban Quản lý các khu công nghiệp

2
16

Thanh tra tỉnh

3Cộng (các sở, ban ngành tỉnh)

38
B

HUYỆN, THÀNH PHỐ1

UBND huyện Bình Minh

3
2

UBND huyện Bình Tân

3
3

UBND thành phố Vĩnh Long

5Cộng (cấp huyện)

11Tổng cộng

49- Tổng biên chế dự bị: 52.- Phân bổ: 49.

- Còn lại: 03 biên chế dự phòng.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương